Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > 225 milyon liralık "al gülüm-ver gülüm" ihalesi... İşte o ayrıntılar
6/5/2013

225 milyon liralık "al gülüm-ver gülüm" ihalesi... İşte o ayrıntılar

Bedava ders kitabı, yayınevlerini zengin etti. Milli Eğitim’in 225 milyon liralık ihalesini 75 yayınevi paylaştı. Devlet, tek kuruş indirim alamadıMil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, 2013-2014 eğitim yı­lın­da, il­köğ­re­tim ve or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da oku­tu­la­cak ders ki­tap­la­rı­nın iha­le­si­ni 29-30 Ni­sa­n’­da ses­siz se­da­sız yap­tı. Ba­kan ve bü­rok­rat­la­rı de­ğiş­se de “al gü­lüm-ver gü­lü­m” adı da ve­ri­len iha­le sis­te­min­de bir de­ği­şik­lik ol­mu­yor. Her­ke­sin pa­yı­nı al­dı­ğı sis­tem­de, ya­yın­cı­lar or­tak ha­re­ket et­ti­ği için dev­le­tin mil­yon­lar­ca li­ra za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.

“Gös­ter­me­lik in­di­ri­m”

İl­köğ­re­tim­de res­mi okul­lar­da oku­tu­la­cak 87 mil­yon 535 bin 274 adet ders ki­ta­bı, or­ta­öğ­re­tim­de res­mi okul­lar­da oku­tu­la­cak 22 mil­yon 513 bin 664 adet ders ki­ta­bı ol­mak üze­re top­lam 110 mil­yon 48 bin 938 adet ders ki­ta­bı için iha­le­ler ya­pıl­dı. İha­le for­ma bi­rim fi­ya­tı 15 ku­ruş ol­mak üze­re il­köğ­re­tim­de 954 mil­yon, or­ta­öğ­re­tim­de 260 mil­yon for­ma ki­tap alın­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da 225 mil­yon li­ra­nın ya­yı­nev­le­ri­ne öden­me­si­ne ka­rar ve­ril­di. İha­le­ye ka­tı­lan bü­tün fir­ma­lar pa­yı­nı al­dı­ğı için gös­ter­me­lik in­di­rim­ler ya­pı­lı­yor. Dev­le­tin za­ra­ra uğ­ra­tıl­ma­sı­na tep­ki gös­te­ren ba­zı bü­rok­rat­lar,

SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı söy­le­di:

“Ya­yı­nev­le­ri mem­nu­n”

“Yıl­lar­dır ay­nı uy­gu­la­ma hem Ka­mu İha­le Ku­ru­mu hem de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­ca ka­mu ya­ra­rı gö­ze­til­mek­si­zin ya­yı­nev­le­ri­nin is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Na­sıl bir iha­le şek­li ki; ders ki­ta­bı üre­ten bü­tün ya­yı­nev­le­ri (75-80 ara­sın­da) iha­le­yi ka­zan­mak­ta­dır. Hiç­bir in­di­ri­me git­me­den ya­yı­nev­le­ri ken­di ara­la­rın­da ka­rar alı­yor­lar ve ba­kan­lık da bu­na uyu­yor. Ya­pı­lan iha­le­den el­de edi­len ha­sı­lat 75 ya­yı­ne­vi­nin ki­tap sa­yı­sı­na gö­re bö­lü­şü­lü­yor. Pay­la­şı­mın dı­şın­da ka­lan her­han­gi bir ya­yı­ne­vi ol­mu­yor. Ya­yı­nev­le­ri yıl­lar­dır bu uy­gu­la­ma­dan mem­nun ol­duk­la­rı için hiç­bi­ri­ itiraz etmiyor.”

Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu, ya­yı­nev­le­ri ara­sın­da re­ka­bet ol­sun, ka­li­te­li ki­tap üre­til­sin, ka­li­te­li bas­kı ol­sun dü­şün­ce­siy­le de­ği­şik ya­yı­nev­le­ri­ne ait bir­çok ders ki­ta­bı­nı ku­rul­da ka­bul edi­yor. Ders ki­ta­bı ola­rak oku­tul­ma­sı uy­gun bu­lu­nan ya­zar ve ya­yı­n ev­le­ri­nin isim­le­ri ba­kan­lı­ğın Res­mi Ga­ze­te­si sa­yı­lan Teb­liğ­ler Der­gi­si­’n­de ya­yın­la­nı­yor. Se­çi­len ay­nı sı­nıf ders ki­tap­la­rın­dan sa­de­ce bir ve­ya iki ya­yı­ne­vi­nin ders ki­ta­bı ba­sı­lıp okul­la­ra da­ğı­tı­lı­yor. Ya­pı­lan uy­gu­la­ma­dan ra­hat­sız olan üst dü­zey bü­rok­rat, bu du­ru­ma şöy­le açık­la­dı:

“Kurul bo­şa ça­lı­şı­yor”

“Ör­ne­ğin; Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu­’n­ca ka­bul edi­len 19 adet il­köğ­re­tim Türk­çe ders ki­ta­bı, 12 adet il­köğ­re­tim ma­te­ma­tik, 10 adet ha­yat bil­gi­si ki­ta­bın­dan sa­de­ce bir ve­ya iki ya­yı­ne­vi­nin ki­ta­bı ba­sı­lı­yor, ka­lan 17 Türk­çe ders ki­ta­bı Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu­’n­ca ka­bul edi­liş şek­li ile ka­lı­yor. Do­la­yı­sıy­la 17 ya­yı­ne­vi iki ya­yı­ne­vi­nin ki­ta­bı­nı ba­sı­yor, okul­la­ra da­ğı­tı­yor ve pa­ra­sı­nı alı­yor. Hiç kim­se, Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu da da­hil ka­bul edi­len ki­tap­la­rı­nın ba­sıl­ma­dı­ğı­nı, da­ğı­tıl­ma­dı­ğı­nı ve re­ka­be­tin sağ­lan­ma­dı­ğı­nı sor­gu­la­mı­yor.”

“Bakan sorgulasın”

Ba­kan­lık ki­tap­la­rı sa­tın al­dık­tan son­ra ba­zı ders­le­rin prog­ram­la­rı­nı de­ğiş­ti­ri­yor, ders ki­tap­la­rı­nı es­ki prog­ra­ma gö­re sa­tın alıp da­ğı­tı­yor. 2012-2013 öğ­re­tim yı­lın­da fi­zik, kim­ya, bi­yo­lo­ji, ma­te­ma­tik, ede­bi­yat, dil ve an­la­tım ders ki­tap­la­rı­nın prog­ra­mı de­ğiş­ti­ği hal­de bu ders ki­tap­la­rı­nın es­ki prog­ra­ma gö­re sa­tın alı­nıp da­ğı­tıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Bakan Na­bi Av­cı­’nın, ki­tap iha­le­si­ni de­rin­li­ği­ne sor­gu­la­ma­sı­nı is­te­yen ba­zı üst dü­zey bü­rok­rat­lar, çı­kar iliş­ki­le­rin­den bü­yük öl­çü­de ra­hat­sız­lık du­yul­du­ğu­nu öne sür­dü.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > 225 milyon liralık "al gülüm-ver gülüm" ihalesi... İşte o ayrıntılar

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları