Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Kanlı 1 Mayıs olaylarının duruşma savcısından müthiş açıklamalar dinledim
1/5/2013

Kanlı 1 Mayıs olaylarının duruşma savcısından müthiş açıklamalar dinledim

Ta­ri­he “Kan­lı 1 Ma­yı­s” ola­rak ge­çen 1977’de 35 va­tan­da­şı­mızın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği, 170’in üze­rin­de yurt­ta­şın ya­ra­lan­dı­ğı olay unu­tul­ma­dı. Per­de ar­ka­sı­nı ola­yın du­ruş­ma Sav­cı­sı Çe­tin Yet­ki­n’­den din­le­ye­ce­ğiz.1 Ma­yıs 1977 olay­la­rı­nı o dö­nem­de baş­sav­cı­lık bün­ye­sin­de­ki Top­lum Suç­la­rı Bü­ro­su so­ruş­tu­ru­yor­du. Bu bü­ro­nun ba­şın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Mu­hit­tin Cenk­dağ bu­lu­nu­yor­du. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan Dev­let Gü­ven­lik Mah­ke­me­le­ri (DGM) Ya­sa­sı ip­tal edil­miş­ti. Bu mah­ke­me­ler ye­ri­ne, her il­de ağır ce­za­lık suç­lar­da 2 nu­ma­ra­lı ağır ce­za, da­ha az ce­za­yı ge­rek­ti­ren suç­lar­da ise 2 nu­ma­ra­lı as­li­ye ce­za mah­ke­me­si bu tür suç­la­ra bak­mak­la gö­rev­len­dir­miş­ti. DGM’­ler­de bu­lu­nan dos­ya­lar ile DGM’­nin gö­rev ala­nı­na gi­ren dos­ya­lar Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Çe­tin Yet­ki­n’­in du­ruş­ma sav­cı­sı ola­rak gö­rev­li ol­du­ğu İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’ne gel­di.

İd­di­ana­me 29 gün­de yazıldı

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Os­man Ate­şoğ­lu, mah­ke­me­nin iş yü­kü ne­de­niy­le gö­rül­mek­te olan di­ğer da­va­la­ra ge­çi­ci ola­rak bir baş­ka cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı gö­rev­len­dir­di, Çe­tin Yet­ki­n’­i de sa­de­ce 1 Ma­yıs dos­ya­sı üze­rin­de ça­lış­mak­la gö­rev­len­dir­di.

Prof. Dr. Çe­tin Yet­kin, “O dos­ya­da can alı­cı ve göz ar­dı edi­len çok önem­li nok­ta­lar var­dı. İfa­de­le­rin her bi­ri ay­rı yer­ler­dey­di. Yet­kin, “İş­te on­lar­dan ba­zı­la­rı­” de­di ve SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı an­lat­tı:

“E­le ge­çi­ri­len 10 ci­va­rın­da ta­ban­ca var­dı. Öl­dü­rü­len ki­şi­le­rin bu ta­ban­ca­dan çı­kan mer­mi­ler­le öl­dü­rü­lüp öl­dü­rül­me­di­ği­ni or­ta­ya ko­ya­cak ba­lis­tik kon­trol­le­ri bi­le ya­pıl­ma­mış­tı. Eks­per­tiz ra­po­ru alın­ma­mış, ya­ra­lı­la­rın ra­po­ru ya­zıl­ma­mış, ölen­le­rin ölüm ra­por­la­rı da dos­ya­da yok­tu.

Tüm suç ka­nıt­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si, id­di­ana­me­nin ya­zıl­ma­sı 29 gün­de ta­mam­lan­mış. Açık­ça­sı, Top­lum Suç­la­rı Bü­ro­su ola­yı tam ola­rak so­ruş­tur­ma­dan id­di­ana­me­yi ha­zır­la­mış­tı. 170’in üze­rin­de ya­ra­lı var­dı. Bun­lar­dan ölen var mı, sa­kat ka­lan var mı bil­mi­yor­duk. Dos­ya­da bu­nun­la il­gi­li hiç­bir bil­gi yok­tu.

“Pan­ze­ri hal­kın üs­tü­ne sü­r”

İd­di­ana­me­de ina­nıl­ma­sı güç ifa­de­ler var­dı. Ör­ne­ğin, “Mah­ke­me­ye sevk edi­len sa­nık­lar, ola­yın esas fa­il­le­ri de­ğil, ikin­ci de­re­ce­de fa­il­le­ri­dir. Bu in­san­lık düş­ma­nı ca­ni­ler, yü­ce ada­le­te er geç he­sap ve­re­cek­ti­r” de­ni­li­yor. Açık­ça­sı id­di­ana­me­de ger­çek sa­nık­la­rın ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor ve olay ta­ri­he ha­va­le edi­li­yor­du.

İd­di­ana­me­de “Em­ni­yet mü­dü­rü­nün, va­li­nin gö­rev­le­rin­de ağır ku­su­ru var­dı­r” de­ni­li­yor. An­cak bun­lar için de ne da­va açıl­mış, ne de ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­miş­ti. Ör­ne­ğin pan­zer şo­fö­rü ile ile ‘a­mi­ri­m’ de­di­ği ki­şi ara­sın­da­ki tel­siz ko­nuş­ma­la­rı dos­ya­da… Ami­ri, “Pan­ze­ri hal­kın üze­ri­ne sü­r” di­yor. Şo­för, “Hal­kın üze­ri­ne sü­rer­sem va­tan­daş ölü­r” kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor. Amir, em­ri­ni tek­rar­lı­yor, ‘sü­r’ di­yor. Bun­lar, dos­ya­da ol­du­ğu hal­de o ki­şi­ler hak­kın­da hiç­bir iş­lem ya­pıl­ma­mış. Ora­da pan­ze­rin al­tın­da ka­lıp ölen­ler var, ya­ra­la­nan­lar var.

“Görevden alındım”

1 Ma­yıs ola­yı tam bir ter­tip­tir. Ki­min ne de­li­li top­la­dı­ğı­nı, ter­ti­bi dü­zen­le­yen­le­rin kon­trol et­me im­kan­la­rı yok­tu. Çün­kü de­lil­ler fark­lı ka­ra­kol­lar ta­ra­fın­dan top­lan­mış­tı. Ben bun­la­rı tek tek fiş­le­dim.

Du­ruş­ma­da sa­nık­la­rın sor­gu­su ya­pı­lır­ken mah­ke­me baş­ka­nı du­ruş­ma sav­cı­sı ola­rak be­nim gö­rü­şü­mü sor­du. Ben de onun üze­ri­ne “Ya­pıl­ma­mış olan so­ruş­tur­ma­yı yap­tı­ra­bil­me­k” için ta­lep­le­ri­mi ilet­tim. Fo­toğ­raf­lar­da­ki ba­zı ki­şi­le­rin kim­lik­le­ri­nin be­lir­len­me­si, mer­mi­le­rin ba­lis­tik mu­aye­ne­le­ri, va­li ve em­ni­yet mü­dü­rü hak­kın­da iş­lem ya­pıl­ma­sı­nı is­te­dim. Ta­lep­le­rim mah­ke­me ka­ra­rı ola­rak zap­ta geç­ti.

Son­ra­ki cel­se­den iki gün ön­ce mü­ba­şir ba­na bir zarf ver­di. Aç­tı­ğım­da ‘du­ruş­ma­dan alın­dı­nı­z’ ya­zı­yor­du. Ya­ni, ba­na ikin­ci cel­se­ye çık­ma şan­sı ve­ril­me­di. O dö­nem, mah­ke­me­nin hiç­bir ya­zı­sı­na Em­ni­yet ce­vap ver­me­di.

Bom­ba­lar, ema­net­ten ça­lın­dı

Ka­zan­cı yo­ku­şu­nun ba­şın­da bir tor­ba için­de pat­la­yı­cı mad­de bu­lun­muş­tu. Bun­lar ad­li ema­ne­te kay­dol­muş­tu. Ema­net mak­bu­zu da dos­ya­day­dı. Bu­ra­da yo­ru­mum şu: O bom­ba­la­rı ta­şı­yan ki­şi ya pa­nik sı­ra­sın­da öl­dü ya da ya­ra­lan­dı ve yap­mak is­te­di­ği­ni bu yüz­den be­ce­re­me­di.

Ko­man­do J. Üs­teğ­men, ya­nın­da­ki ast­su­bay ve on­ba­şı­nın alın­mış ifa­de­le­ri var. Su­lar İda­re­si üze­rin­den ateş edil­di­ği­ni gö­rün­ce, ora­ya ha­re­ket et­tik­le­ri­ni an­cak yu­ka­rı­dan pat­la­yı­cı mad­de atıl­dı­ğı için çar­pı­şa­rak gir­dik­le­ri­ni, o ki­şi­le­ri el­le­rin­de­ki si­lah­lar­la ya­ka­la­dık­la­rı­nı ve Em­ni­yet Si­ya­si Şu­be­ye tes­lim et­tik­le­ri­ni be­lir­ti­yor­lar. An­cak, bun­lar hiç or­ta­ya çık­ma­dı.

Hal­kın için­de sa­ğa-so­la ateş et­ti­ği gö­rün­tü­le­ri olan bir ki­şi var. Bu­nun üze­rin­de hiç du­rul­ma­dı ve so­ruş­tu­rul­ma­dan ka­pa­tıl­dı. Ote­le müş­te­ri alın­ma­ya­cak de­nil­miş. An­cak o gün Ame­ri­ka­lı­lar ateş edil­di­ği be­lir­ti­len ka­ta yer­leş­ti­ril­miş ve olay­lar­dan son­ra ül­ke­miz­den ay­rıl­mış.

Son­ra mı ne ol­du? Dos­ya sı­kı­yö­ne­ti­me geç­ti. Ka­pan­dı git­ti…”
Bi­ze de bu ola­yı ha­tır­lat­mak düş­tü…
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Kanlı 1 Mayıs olaylarının duruşma savcısından müthiş açıklamalar dinledim

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları