Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Afyon Valisi’nin yeni uygulaması..
8/3/2013

Afyon Valisi’nin yeni uygulaması..

İçkiyi yasakladı, 25 şehit gününde kilim hediye etti şimdi okula mescit açıyor Afyon Valiliği, 80 ile genelge gönderdi. Okulda ibadet etmek isteyen öğrencilere her türlü yardımın yapılmasını talep etti.Ömer Din­çer, kö­tü bir mi­ras bı­ra­kıp git­ti. Ye­ni ba­kan Na­bi Av­cı ise “a­man kim­se­yi kır­ma­ya­yım, ar­kam­dan laf edil­me­sin” dü­şün­ce­siy­le hiç­bir şe­ye ka­rış­mı­yor. Ya­ni se­yir­ci konu­mun­da… Eş du­ru­mu ta­yin­le­ri­ni Baş­ba­ka­n’­ın em­ri­ne rağ­men ya­pa­ma­yan ace­mi bir kad­roy­la iş­le­ri yü­rüt­me­ye ça­lı­şı­yor. Yö­ne­ti­ci Ata­ma Yö­net­me­li­ği, ye­ni ba­kan­dan ade­ta ka­çı­rı­la­rak yü­rür­lü­ğe ko­nul­du. Ye­ni yö­net­me­lik, AK­P’­ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen sen­di­ka üye­le­ri­nin okul mü­dür­lük­le­ri­ne, mü­dür yar­dım­cı­lık­la­rı­na ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı için kur­gu­lan­mış iz­le­ni­mi ve­ri­yor.

Yan­daş sen­di­ka üye­le­ri için

Ör­ne­ğin An­ka­ra­’nın bir oku­lun­da mü­dür­sü­nüz. Baş­ka bir oku­la atan­mak is­te­di­ği­niz za­man, si­zin şu an­da gö­rev yap­tı­ğı­nız okul­da­ki hiz­met pu­anı­nız “yo­k” sa­yı­lı­yor. Oy­sa, mev­cut mü­dür yar­dım­cı­la­rın­dan bi­ri­si okul mü­dür­lü­ğü­ne atan­mak is­ter­se, onun ça­lış­ma­sı hiz­met pua­nın­da de­ğer­len­di­ri­li­yor. Ye­ni, da­ha şans­lı ko­nu­ma ge­ti­ri­li­yor.

Eği­tim İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ve­li De­mir, bu ha­liy­le de­mok­rat eği­tim­ci­le­rin mü­dür yar­dım­cı­sı, mü­dür ol­ma­la­rı­nın ar­tık ha­yal ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor, yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı ve ip­ta­li için Da­nış­ta­y’­a he­men da­va aç­tık­la­rı­nı be­lir­ti­yor.

Sı­na­vı ka­zan­mak için 70 pu­an alı­na­cak, mü­la­kat­ta da 70 ve üs­tün­de pu­an alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Geç­miş yö­net­me­lik­le­ri araş­tır­dı­ğım­da, mü­la­ka­tın tek ba­şı­na be­lir­le­yi­ci ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yo­rum. An­la­şı­lı­yor ki, ye­ni yö­net­me­lik Ba­kan Av­cı­’nın ba­şı­nı çok ağrı­ta­cak gi­bi gö­rü­nü­yor. Ön­ce­ki ba­kan, AK­P’­ye ya­kın sen­di­ka dı­şın­da­ki­le­rin söy­le­dik­le­ri­ne al­dır­ma­dı. Na­bi Av­cı da, uya­rı­la­rı ku­lak ar­ka­sı eder­se, ba­kanlık, önü her­hal­de en çok ey­le­me sah­ne ola­cak ba­kan­lık ola­cak­tır.

“Mes­cit açı­n” di­yen va­li­lik

Af­yon­ka­ra­hi­sar Va­li­li­ği gün­dem­den düş­mü­yor. 25 as­ke­ri­miz şe­hit ol­du­ğun­da Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na tö­ren­le he­di­ye ve­ril­miş­ti. TOB­B’­un yap­tı­ra­ca­ğı kız mes­lek li­se­si son an­da de­ğiş­ti­ri­lip imam ha­tip li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­dü. İç­ki ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. Şim­di bü­tün il­le­re “bil­gi amaç­lı­” gön­de­ri­len ge­nel­ge var.

Bu kez va­li de­ğil, Va­li Yar­dım­cı­sı Ali Mu­hid­din Va­rol sah­ne­de…

Va­rol, kay­ma­kam­lık­la­ra, tüm okullara gön­der­di­ği 28 Şubat 2013 tarihli ge­nel­ge­sin­de, 1978 ta­rih­li Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ge­nel­ge­si­ni ha­tır­la­tı­yor, o ge­nel­ge­de iba­det et­mek is­te­yen ço­cuk­lar için okul mü­dür­lük­le­rin­ce ge­re­ken ko­lay­lık­la­rın gös­te­ril­me­si­nin is­ten­di­ği­ni ha­tır­la­tı­yor. Va­li Yar­dım­cı­sı, MC hü­kü­me­ti (mil­li­yet­çi cep­he) dö­ne­min­de­ki ge­nel­ge­nin de­va­mı­nı şöy­le ge­ti­ri­yor:

Böyle bir göreviniz mi var?

“Bi­lin­di­ği gi­bi din ve vic­dan hür­ri­ye­ti, Ana­ya­sa­mız ile te­mi­nat al­tı­na alın­mış­tır. Bu iti­bar­la Ba­kan­lı­ğı­mı­za bağ­lı okul­lar­da, ders sa­at­le­ri dı­şın­da iba­det­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek is­te­yen kız ve er­kek öğ­ren­ci­le­re ge­re­ken ko­lay­lı­ğın sağ­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.”
Ya­ni, Va­li Yar­dım­cı­sı Ali Mu­hid­din Va­rol, “Bu­nu ben de­mi­yo­rum, 35 yıl ön­ce­ki ge­nel­ge­yi ha­tır­la­tı­yo­ru­m” deme­ye ge­ti­ri­yor. An­la­dık da, si­zin 80 İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­’ne ge­nel­ge gön­der­me hak­kı­nız var mı? Va­rol, bu­nu da yap­tı.

Bu kö­şe­nin okur­la­rı­na, ya­kın­da mes­cit açıl­ma­sı için ge­nel­ge­ler çı­ka­ca­ğı­nı be­lirt­miş­tim. Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­da ilk mes­cit ge­nel­ge­si ya­yım­lan­dı. Ar­tık ge­ri­si ge­lir.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Afyon Valisi’nin yeni uygulaması..

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları