Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İl başkanları sanki komutan...
3/2/2016

İl başkanları sanki komutan...

Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­ne ba­kar­sa­nız Ciz­re ve Su­r’­da te­rör ey­lem­le­ri­nin çok­tan bit­me­si ge­re­kir­di. An­cak iş­ler An­ka­ra­’dan gö­rül­dü­ğü gi­bi yü­rü­mü­yor. Fark­lı eği­tim alan, mes­kun ma­hal­de ça­tış­ma­nın in­ce­lik­le­ri öğ­re­til­me­yen, bu­na gö­re teç­hi­zat­la do­na­tıl­ma­yan­la­rın yıl­lar­ca o alan­la­ra yer­leş­miş, ha­zır­lık­la­rı­nı bu­na gö­re yap­mış olan­la­rı sö­küp at­ma­sı­nın he­men ger­çek­leş­me­si de bek­le­ne­mez..


Ge­nel­kur­ma­y’­dan 7. Ko­lor­du Ko­mu­tan­lı­ğı­’na, “Hâ­lâ ne­den bi­ti­ri­le­me­di, biz hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­ne ne di­ye­ce­ğiz?” de­ni­li­yor. Bu kez üst ko­mu­tan­lar ope­ras­yo­nu ya­pan­la­ra, on­lar da alt bi­rim­le­ri­ne bas­kı ya­pı­yor. Bu du­rum da­ha çok “va­zi­fe ölü­mü­” ya­ni şe­hit, da­ha çok “va­zi­fe ma­lu­lü­” ya­ni ga­zi ve­ril­me­si­ne ne­den olu­yor.

BİR DE PAR­Tİ­Lİ BAS­KI­SI VAR

Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin bas­kı­la­rı yet­mi­yor­muş gi­bi AKP il ve il­çe yö­ne­ti­ci­le­ri de san­ki üzer­le­ri­ne va­zi­fey­miş gi­bi as­ke­re emir ve­rir nok­ta­ya gel­di­ler… Bir ilin par­ti yö­ne­ti­ci­le­rin­den du­yu­lan ra­hat­sız­lık, AKP üst yö­ne­ti­ci­le­ri­ne söy­len­miş ol­sa da de­ği­şen bir şey ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yo­rum. HDP mil­let­ve­kil­le­ri­nin de gü­ven­lik güç­le­ri üze­rin­de fark­lı bas­kı­lar kur­du­ğu ve on­la­rı gö­rev ya­pa­maz ha­le ge­tir­me­nin ça­ba­sı için­de ol­du­ğu da bi­li­ni­yor.
Te­rö­rist­ler ba­zı ev­le­ri terk et­mi­yor. Bu du­rum bi­le o il­çe­le­rin te­rö­rist­ler­den arın­dı­rıl­ma­sı­nın ne den­li zor ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yu­yor. Her yer­de ge­rek­ti­ğin­de gaz fi­şe­ği, gaz bom­ba­sı kul­la­nan gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin Sur ve Ciz­re­’de bun­la­rı kul­lan­ma­ma­sı da açık­ça­sı çok dik­kat çe­ken bir du­rum.

BU MU TE­RÖR­LE MÜ­CA­DE­LE?

Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri “te­rör­le mü­ca­de­le edil­di­ği­ni­” açık­la­ma­la­rı­na kar­şın, şu ya­pı­la­nı “te­rör­le mü­ca­de­le­” say­ma­yan as­ker­ler de var. Yıl­la­rı dağ­lar­da te­rör­le mü­ca­de­le­de geç­miş bir ko­mu­tan­dan din­li­yo­rum:
“Şu an­da mes­kun ma­hal­ler­de eş­kı­ya­lık ya­pan, si­lah çe­ken, ateş eden, ma­sum va­tan­da­şı is­tek­li, is­tek­siz evi­ne hap­se­den, gü­ven­lik güç­le­ri­nin ora­la­ra gel­me­si­ni is­te­me­yen­le­rin, gü­ven­lik güç­le­ri­ne yap­tı­ğı ey­le­me kar­şı­lık, kol­luk kuv­vet­le­ri de on­la­ra kar­şı mü­ca­de­le ve­ri­yor. Bu te­rör­le mü­ca­de­le de­ğil.”
Eğer bö­lü­cü­ler, o il­çe­ler­de si­lah­lı fa­ali­yet­te bu­lun­ma­sa­lar­dı da da­ha ses­siz, sa­kin o böl­ge­ler­de kon­trol­le­ri eli­ne ge­çi­re­cek tarz­da fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­sey­di, aca­ba kol­luk kuv­vet­le­ri­nin “te­rör­le mü­ca­de­le edi­yo­ru­m” di­ye ora­lar­da si­lah­lı mü­ca­de­le yap­ma­ya­ca­ğı­nı da bi­li­riz. Hat­ta on­ca si­lah-mü­him­ma­tın yı­ğı­na­ğın­dan ha­be­ri ol­ma­yan­lar, bu ça­lış­ma­la­rı hiç duy­ma­ya­cak­tı.
Bu ey­le­mi, te­rör yan­lı­sı mi­li­tan­lar yap­tı. O yö­re­le­ri kon­trol­le­ri al­tı­na al­mak, ele ge­çir­mek is­ter­ken, ba­tı il­le­rin­den ge­len­le­re kim­lik so­rar­ken, si­lah­lı ola­rak göv­de gös­te­ri­si ya­par­ken ya­şa­nan­lar­la hü­kü­met uyar­dı­lar. So­nun­da, hü­kü­met yet­ki­li­le­ri de te­rör ör­gü­tü­nün ba­zı il­çe­le­ri kon­tro­lü al­tı­na al­dı­ğı­na inan­dı. Baş­ka çı­kar yo­lu ol­ma­dı­ğı­nı gör­dü­ğü için il­çe­le­ri bun­lar­dan te­miz­le­mek için ni­ha­yet ope­ras­yon emir­le­ri ver­di.

“NE­DEN TE­RÖR­LE MÜ­CA­DE­LE DE­Ğİ­L”

“Te­rör­le mü­ca­de­le bu de­ği­l” di­yen ko­mu­ta­na, “ne­den de­ğil?” de­di­ğim­de şun­la­rı an­lat­tı:
“Te­rö­rist bir böl­ge­de ken­di özerk­li­ği­ni ilan ede­cek tarz­da dü­zen kur­mak is­ti­yor­sa, si­lah­lı ana gü­cü­nü o böl­ge­le­re ha­kim ara­zi ke­sim­le­rin­den aşa­ğı in­dir­mez. Ni­te­kim bu­gün
Cu­di­’den Ga­ba­r’­a, Bes­ler De­re­ler’­den Sağ­gö­ze­’ye, Ta­nin­’den He­ra­kol, Şen­yay­la­’ya ka­dar dağ­lar te­rö­rist do­lu­dur. Eğer hü­kü­met ‘te­rör­le mü­ca­de­le ede­ce­ği­m’ di­yor­sa, ön­ce dağ­da­ki si­lah­lı güç­le­ri et­ki­siz ha­le ge­tir­me­li ki mes­kun ma­hal­ler­de­ki mi­lis güç­le­ri yar­dım-ya­tak­lık ya­pan­la­rı güç­süz kal­sın, dev­le­ti­ne bağ­lı­lık­tan baş­ka ça­re­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı an­la­sın.”
Bu­gün, te­rör ör­gü­tü is­te­di­ği yar­dı­mı alı­yor. Her ta­ra­fa te­rö­rist­ler yu­va­lan­mış. Ko­mu­tan, “İş­te bu ko­şul­lar al­tın­da ya­pı­la­cak tek şey o böl­ge­de adı­na is­ter ola­ğa­nüs­tü hal (OHAL), is­ter sı­kı­yö­ne­tim, is­ter­se böl­ge hal­kı­nı da içi­ne ala­cak şe­kil­de ‘te­rör­le top­ye­kun mü­ca­de­le­’ de­sin Gü­ney­do­ğu­’da et­ki­li bir sis­te­mi kur­mak zo­run­da. Ya­şa­ma­dan te­rör­le mü­ca­de­le­nin ne ol­du­ğu­nu an­la­mak müm­kün de­ği­l” di­yor.

BAŞ­BA­KA­N’­IN AÇIK­LA­YA­CA­ĞI

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, cu­ma gü­nü Mar­di­n’­de böl­ge hal­kı­na ya­pa­cak­la­rı yar­dım­la­rı an­la­ta­cak, kre­di borç­la­rı­nın er­te­len­di­ği­ni, te­rör­den za­rar gö­ren­le­re yar­dım­la­rın ya­pı­la­ca­ğı­nı, TO­Kİ­’nin ye­ni yer­le­şim yer­le­ri ku­ra­ca­ğı­nı da be­lir­te­cek. Ama, ör­gü­tün pa­ra ve in­san kay­na­ğı­nı kes­meyi hiç gün­de­me ge­tir­me­ye­cek. İm­kan­la­rı ar­tır­mak o in­san­la­rı kur­tar­maz. Bi­li­yor­lar ki te­rö­rist kı­ya­fe­tin­de de­ğil ama ge­ce-gün­düz si­lah­la do­la­şan, hiç­bir gü­ven­lik gü­cü­nün mü­da­ha­le et­me­di­ği ör­güt bağ­lan­tı­lı si­vil­ler var. Bu­nun sal­dı­ğı kor­kuy­la o ga­ri­bim halk ne ta­ra­fa kar­şı me­yil­de bu­lu­nur aca­ba?
Ope­ras­yon­da gö­rev ya­pan­lar, bu­ra­da gö­rev yap­tık­la­rı için bir­kaç yıl son­ra bu­nun ken­di­le­rin­den he­sa­bı­nın so­ru­la­bi­le­ce­ği­ni de bil­dik­le­ri için çe­kin­gen dav­ra­nı­yor­lar. Ne­re­dey­se bü­tün ha­re­ket­le­ri kay­da alı­nı­yor. Ope­ras­yon ya­pan­lar da üst ko­mu­tan­la­rıy­la, AK­P’­li­ler, HDP mil­let­ve­kil­le­ri ara­sı­na sı­kış­mış kal­mış du­rum­da­lar.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İl başkanları sanki komutan...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları