Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Apo hazırladı, Kandil onayladı, DTK açıkladı
29/12/2015

Apo hazırladı, Kandil onayladı, DTK açıkladı

“De­mok­ra­tik Top­lum Kon­gre­si­” nin kı­sa adıy­la DTK’­nin açık­la­dı­ğı ka­rar­lar, Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın ce­za­evin­de ha­zır­la­dı­ğı pla­nın, Kan­di­l’­de bu­lu­nan te­rör ör­gü­tü­nün si­lah­lı ka­na­dı­nın ona­yı alın­dık­tan son­ra yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı­dır. DTK, ne bir si­ya­si par­ti­dir, ne de bir der­nek. Ya­ni ya­sa­la­rı­mı­za gö­re da­ya­na­ğı ol­ma­yan bir ya­pı. İş­te, bu ya­pı şim­di ka­rar­lar alı­yor, “öz­yö­ne­ti­m” di­yor, ken­di po­li­si­ni, as­ke­ri­ni oluş­tur­ma­yı he­def­li­yor. As­ker, po­lis yap­mak is­te­dik­le­ri de as­ke­ri­mi­zi, po­li­si­mi­zi şe­hit eden ör­gü­tün si­lah­lı ka­na­dı­nı oluş­tu­ran te­rö­rist­ler­dir.


Bu ül­ke­nin ad­li ku­ru­luş­la­rı­na ne ol­du? DTK ile il­gi­li ola­rak ha­zır­la­nan ope­ras­yon plan­la­rı ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’n­da bu­lu­nan dos­ya­sı­nın ge­re­ği ya­pıl­ma­dı. Çün­kü, ba­zen res­mi ku­ru­luş­lar da ge­nel ha­va­ya ba­kı­yor, dos­ya­lar uyu­tu­lu­yor. Si­ya­si par­ti, der­nek, va­kıf sta­tü­sün­de ol­ma­yan, ka­nun­la­rı­mız­da ye­ri bu­lun­ma­yan bir ya­pı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­nın bir ne­de­ni ol­ma­lı. Bu­nu or­ta­ya çı­kar­mak, ge­re­ği­ni yap­mak da dev­le­tin öde­vi­dir.

MÜ­ZA­KE­RE TAS­LA­ĞIY­LA AY­NI

İl­ginç­tir, HDP ve DTK yö­ne­ti­ci­le­ri son dö­nem­de ya­ban­cı ül­ke­ler­de sı­kı iş­bir­li­ği­ne gir­di. ABD, İn­gil­te­re, Rus­ya te­mas­la­rın­dan son­ra bir­den DTK’­nın top­lan­tı­sı ve ar­dın­dan 14 mad­de­lik “yol ha­ri­ta­sı­” açık­lan­dı.
Ab­dul­lah Öca­la­n’­ı İm­ra­lı­’da zi­ya­ret eden, Öca­la­n’­la ör­gü­tün Kan­di­l’­de bu­lu­nan te­rö­rist­le­ri ara­sın­da te­mas­la­rı sağ­la­yan, dev­let yet­ki­li­le­riy­le gö­rü­şen he­ye­t son dö­nem­de DTK Eş­baş­ka­nı Ha­tip Dic­le de ka­tı­lı­yor­du. İş­te, DTK ken­di­si­ne gö­re yol ha­ri­ta­sı­nı açık­lar­ken, bu ko­nu­da Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın ta­li­mat­la­rı­nın, Kan­di­l’­de­ki te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan onay­lan­dı­ğı ve DTK’­nin de bun­la­rı açık­la­dı­ğı so­nu­cu çı­kı­yor.
İm­ra­lı­’da Ab­dul­lah Öca­la­n’­la ya­pı­lan bü­tün gö­rüş­me­le­rin dev­le­tin il­gi­li bi­rim­le­rin­de ses­li-gö­rün­tü­lü ka­yıt­la­rı bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca bu­nun­la ye­ti­nil­mi­yor, ses­li ka­yıt­la­rı ay­nen ka­ğı­da ak­ta­ran bir sis­tem var. İş­te, ses­ler ya­zı­ya dö­kü­lü­yor ve bun­lar baş­ta Ada­let Ba­kan­lı­ğı, MİT, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İs­tih­ba­rat Da­ire­si­’ne ulaş­tı­rı­lı­yor. O tu­ta­nak­la­rı in­ce­le­yen­ler gör­dü ki, İm­ra­lı­’da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de Öca­la­n’­ın gün­de­me ge­tir­di­ği KCK mo­de­li tas­la­ğın­da yer alan­la­rın hep­si, DTK’­nın 14 mad­de­lik is­tek lis­te­sin­de de bu­lu­nu­yor.

KU­RU­CU MEC­LİS GÖ­RE­Vİ
DTK’­da de­ği­şik il­ler­den ge­len tem­sil­ci­ler var. On­la­rın ala­ca­ğı ka­rar­lar tem­sil et­tik­le­ri il­le­ri ve bu­lun­duk­la­rı böl­ge­yi de il­gi­len­di­ri­yor. Açık­ça­sı bu ya­pı “Ba­ğım­sız Kür­dis­tan Dev­le­ti­”nin “ku­ru­cu mec­li­si­” gi­bi gö­rü­lü­yor.
Jan­dar­ma­nın, po­li­sin Gü­ney­do­ğu­’da şe­hit­ler ve­re­rek yü­rüt­tü­ğü bir mü­ca­de­le var. Bu mü­ca­de­le de­vam eder­ken DTK, ken­di­si­ne gö­re ha­zır­la­dı­ğı ta­lep lis­te­si­ni açık­la­dı. İl­ginç olan bir du­rum ise ay­nı gün­ler­de Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği AKP ta­ra­fın­dan sü­rek­li gün­dem­de tu­tu­lu­yor. Ya­rın bi­ri­le­ri “Bu Ana­ya­sa ile ol­mu­yo­r” de­yip, DTK’­nin is­tek­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü Ana­ya­sa­’ya mı yan­sı­ta­cak?
Gü­ney­do­ğu­’yu ya­şan­maz ha­le ge­ti­ren­ler, hal­kı kor­ku­tup göç et­ti­ren te­rö­rist­le­rin da­ha ya­pa­cak­la­rı çok şey­ler var­dır. O yüz­den dev­le­tin ka­rar­lı bir mü­ca­de­le­yi sür­dür­me­si ge­re­ki­yor. Ak­si hal­de o yö­re­ler­de ya­kın bir ge­le­cek­te ör­güt yan­daş­la­rı dı­şın­da kim­se kal­maz…
----------------

Tak­si­m’­de iki Rus ge­ne­ral
İs­tan­bu­l’­un ün­lü Tak­sim Mey­da­nı­’n­da bu­lu­nan Cum­hu­ri­yet Anı­tı gös­te­ri­le­re, ba­sın açık­la­ma­la­rı­na, yer­li ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­me­le­ri­ne en çok ev sa­hip­li­ği ya­pan yer­dir. Anı­tın ya­pı­mı İtal­yan hey­kel­tı­raş Pi­et­ro Ca­no­ica’­ya 1925 yı­lın­da si­pa­riş ve­ri­lir. 84 ton ağır­lı­ğın­da­ki anıt, 1928 yı­lın­da Ro­ma­’dan İs­tan­bu­l’­a ge­mi ile ge­ti­ri­lir ve bu­gün­kü bu­lun­du­ğu ye­re ko­nur.
Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı yok­luk için­de mü­ca­de­le eden bir ulu­sun sa­vaş son­ra­sı ba­rı­şı, Cum­hu­ri­ye­ti sim­ge­le­di­ği­ni gös­te­rir. Fo­toğ­raf çek­ti­ren, her gün önün­den ge­çen­le­rin bi­le fark ede­me­di­ği bir ay­rın­tı var­dır. Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı­’n­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’­nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün he­men ya­nın­da iki önem­li Rus ge­ne­ra­li bu­lu­nu­yor. Bun­lar­dan bi­ri Mi­ha­il Frun­ze­’dir. Ge­ne­ral Frun­ze 13 Ara­lık 1921’de Rus de­le­gas­yo­nu ile Tür­ki­ye­’ye ge­lip Tür­ki­ye ile Sov­yet­ler ara­sın­da an­laş­ma­yı sağ­la­yan Sov­yet he­ye­ti­nin ba­şı­dır. Da­ha son­ra Frun­ce, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’n­den Rus hal­kı adı­na Sa­kar­ya za­fe­ri­mi­zi de kut­la­mış­tır. Anıt­ta­ki di­ğer ge­ne­ral Kı­zıl Or­du­’nun ku­ru­cu­la­rın­dan Kli­ment Vo­ro­şi­lov ise Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rın­da Ata­tür­k’­e des­tek ama­cı ile An­ka­ra­’ya gel­miş­tir.
An­ka­ra Ke­çi­ören Has­ta­ne­si­’nin sa­hi­bi emek­li Al­bay Dr. Ra­ma­zan Ay­dı­n’­dan din­le­dim, Ata­türk Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rın­da sı­cak il­gi ve yar­dım gör­dü­ğü Rus hal­kı­na olan dost­lu­ğu ve ve­fa duy­gu­la­rı­nı gös­ter­mek için Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı­’n­da ken­di­si­nin he­men ya­nı ba­şın­da iki Rus ge­ne­ra­lin de yer al­ma­sı­nı is­te­miş. O is­tek ye­ri­ne ge­ti­ril­miş. Rus ge­ne­ral­ler de yıl­lar­dır o mey­dan­da­dır.
İz­le­nen po­li­ti­ka­lar so­nu­cu Rus­ya ile iliş­ki­le­ri­miz bo­zul­du. Ba­kar­sı­nız, AK­P’­li yet­ki­li­ler “Hey­kel­de­ki Rus­la­rı kal­dı­rı­n” di­ye­bi­lir. Kal­dı­rıl­ma­dan siz de ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­rin.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Apo hazırladı, Kandil onayladı, DTK açıkladı

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları