Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bakmayın siz kutlamalara, "gazi"yi yasadan bile çıkardılar
20/9/2015

Bakmayın siz kutlamalara, "gazi"yi yasadan bile çıkardılar

Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­e 19 Ey­lül 1921 yı­lın­da “ga­zi­”lik un­va­nı ve­ri­li­şi­nin yıl­dö­nü­mü “Ga­zi­ler Gü­nü­” ola­rak kut­la­nı­yor. Gü­nü­müz­de “ga­zi­le­r” de­ni­lin­ce de ak­la Gü­ney­do­ğu­’da ya­ra­la­nan as­ker­le­ri­miz ge­li­yor. Ama du­rum bu­gün hiç öy­le de­ğil.


Kur­tu­luş Sa­va­şı­mız­dan son­ra Ata­türk, “Sa­vaş­ta bir­çok kah­ra­ma­nı­mız ol­du. Ga­zi­le­ri­mi­zi, şe­hit­le­ri­mi­zin ya­kın­la­rı­nı ödül­len­di­re­lim, gu­rur­lan­dı­ra­lım ve ge­le­cek ne­sil­le­re ör­nek gös­te­re­li­m” di­yor. Bu amaç­la bir ko­mis­yon ku­ru­lu­yor. Bü­tün il­le­re ya­zı gön­de­ri­li­yor, kur­tu­luş mü­ca­de­le­sin­de ya­rar­lı­lık­lar gös­te­ren­le­rin öy­kü­le­ri din­le­nip uy­gun bu­lu­nan­la­rın isim­le­ri­nin bil­di­ril­me­si is­te­ni­yor.

80 BİN İSİM GEL­Dİ

“Ben sa­vaş­ta bü­yük kah­ra­man­lık­lar gös­ter­di­m” di­yen 80 bin ki­şi­nin is­mi An­ka­ra­’ya ulaş­tı­rı­lı­yor. Dev­let­te bu­lu­nan ka­yıt­lar in­ce­le­ni­yor, ki­şi­le­rin an­la­tım­la­rı araş­tı­rı­lı­yor ve so­nuç­ta 6 ki­şi­lik ko­mis­yon an­cak 6 bin 920 ki­şi­ye “ga­zi­”lik un­va­nı ve­ril­me­si­ni uy­gun bu­lu­yor. Bu kah­ra­man­la­rın İs­tik­lal Sa­va­şı be­ra­tı­nı Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk im­za­lı­yor.
Ga­zi­le­ri­miz el üs­tün­de tu­tu­lu­yor. Gü­nü­müz­de yok edil­me­ye ça­lı­şı­lan, üze­ri­ne sa­ray kon­du­ru­lan Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’nin ger­çek adı Ga­zi Çift­li­ği­’dir. O isim, çift­lik­te ça­lı­şan ga­zi­le­rin adı­nı ta­şır. Da­ha­sı ga­zi­le­ri­miz için çift­li­ğin he­men ya­nın­da ev­ler ya­pı­lı­yor. İş­te o ev­le­rin bu­lun­du­ğu yer son­ra bu­gün de bu­lu­nan Ga­zi Ma­hal­le­si ola­cak­tır. Çift­li­ğin di­ğer ucun­da ça­lı­şan­lar için yi­ne bir ma­hal­le ku­ru­lu­yor. Ora­da otu­ran ga­zi­le­rin bu­lun­du­ğu yer ise bu­gün “Er­ga­zi­” ola­rak bi­li­nen semt­tir. Da­ha­sı, Er­ga­zi­’de Ata­türk ken­di pa­ra­sıy­la bir il­ko­kul yap­tır­mış. O gün­le­rin ta­nı­ğı bir ga­zi, ve­fa­tı­na ka­dar her yıl okul açı­lı­şın­da ge­lip şi­ir­ler oku­yor, Ata­türk­lü gün­le­ri an­la­tı­yor­muş.

GA­Zİ SA­YI­SI YÜK­SE­LİŞ­TE

De­mok­rat Par­ti­li yıl­la­ra ge­li­ni­yor. Ad­nan Men­de­res baş­ba­kan. 1952 yı­lın­da 1002 Sa­yı­lı Ka­nu­n’­la İs­tik­lal Sa­va­şı ga­zi­si sa­yı­sı­nı 6 bin 920’den 45 bi­ne çı­kar­tı­rı­yor. 1953 yı­lın­da 1005 Sa­yı­lı Ka­nu­n’­la Ko­re Sa­va­şı­’na gön­de­ri­len 4 tu­ga­ya da “ga­zi­”lik un­va­nı ve­ril­miş. Oy­sa sa­va­şa üç grup ka­tıl­mış, bun­lar­dan 741’i şe­hit ol­muş, 2 bin 147’si ya­ra­lan­mış, 234’ü esir ol­muş, 175’i de kay­bol­muş. Ko­re Sa­va­şı­’na gi­den 16 bin ki­şi
“ga­zi­” ola­rak ka­bul edil­miş. Ya­ni Ko­re­’de sa­va­şa ka­tıl­ma­yan­lar da ga­zi sa­yıl­mış.
1974 Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­kâ­tı için gö­rev­len­di­ri­len tüm as­ker­ler sa­va­şa ka­tıl­sın, ka­tıl­ma­sın hep­si ga­zi sa­yıl­mış. Bir an­da ga­zi sa­yı­sı 47 bin­den 87 bi­ne yük­sel­miş. Son­ra­ki hü­kü­met­ler dö­ne­min­de ka­nun­lar yi­ne de­ğiş­ti­ri­li­yor. 1980 yı­lı baz alın­dı­ğın­da İs­tik­lal Sa­va­şı Ma­dal­ya­sı al­ma­ya hak ka­za­nan ga­zi sa­yı­sı 6 bin 920’den tam 193 bi­ne çı­ka­rı­lı­yor. Açık­ça­sı, sa­va­şa ka­tıl­dı­ğı öne sü­rü­len her­ke­se ma­dal­ya ve­ri­li­yor. Ata­türk dö­ne­min­de ga­zi­le­re de­mir­yo­lu ge­lir­le­rin­den his­se ve­ril­miş. Te­kel ge­lir­le­rin­den bel­li bir pay on­la­ra ay­rı­lı­yor­muş. 1952’de TCDD’­den ge­len ge­lir ke­si­li­yor, tü­tün­den ge­len yüz­de 8 pay ise gü­nü­müz­de 1,2’ye dü­şü­rü­lü­yor.

AR­TIK “GA­Zİ­”, “ŞE­Hİ­T” YOK

Ge­le­lim gü­nü­mü­ze… Gü­ney­do­ğu­’da şe­hit­ler ve­ri­lir­ken, ya­ra­la­nan­la­rın sa­yı­sı ar­tar­ken Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da 1991 yı­lın­da ye­ni dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk na­sıl yap­tıy­sa, ga­zi ve şe­hit un­van­la­rı­nın ve­ri­liş bi­çi­mi­nin de o gün­kü gi­bi ol­ma­sı he­def­len­di. Kıs­men ya­pıl­dı. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı şe­hit ve ga­zi­le­ri­ne sa­hip çık­tı, on­lar için ya­pı­la­cak ya­sal dü­zen­le­me­le­rin hep ta­kip­çi­si ol­du.
AK­P’­li yıl­la­ra gel­dik. 3713 sa­yı­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­’n­da “şe­hi­t” ve “ga­zi­” ta­nı­mı yer alı­yor­du. Ama AK­P’­nin is­te­ğiy­le ya­sa de­ğiş­ti­ril­di, “ga­zi­” ve “şe­hi­t” söz­cük­le­ri ka­nun­lar­dan çı­ka­rıl­dı. Şe­hit­ler için “va­zi­fe ölü­mü­”, ga­zi­ler için “va­zi­fe ma­lu­lü­” de­nil­di. Gö­rev­liy­ken tra­fik ka­za­sı ge­çi­rip ha­ya­tı­nı kay­be­den­le, si­lah­lı ça­tış­ma­da şe­hit edi­len ara­sın­da hiç­bir fark kal­ma­dı. Açık­ça­sı Ba­tı’­da bir as­ke­ri bir­lik­te ran­za­sın­dan dü­şüp ölen as­ke­ri­miz­le, ça­tış­ma­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ay­nı ya­sa hü­küm­le­ri­ne ta­bi ol­du.

KİM GA­Zİ BEL­Lİ DE­ĞİL

Kim­lik kar­tın­da da­ha ön­ce ga­zi olan­lar için “ga­zi­”, şe­hit eşi için “şe­hit eşi­”, an­ne­si için “şe­hit an­ne­si­”, ba­ba­sı için “şe­hit ba­ba­sı­”, kar­de­şi için “şe­hit kar­de­şi­” ya­zı­yor­du. Oy­sa şim­di kim­lik kart­la­rın­da “şe­hit ya­kı­nı, ga­zi, ga­zi ya­kı­nı, va­zi­fe ma­lu­lü, va­zi­fe ma­lu­lü ya­kı­nı­” ya­zı­yor. Ya­ni ki­min ne ol­du­ğu bel­li de­ğil.
Bu kar­tı ka­şı­yan her­kes ken­di­si­ni ga­zi gös­te­ri­yor. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, te­rör ve te­rö­rün et­ki­siy­le (ma­yın, pat­la­yı­cı­lar) ya­ra­la­nıp ma­lul olan­la­rı “ga­zi­”, ölen­ler için de “şe­hi­t” ta­nı­mı yap­mış­tı. Hü­kü­met, oy uğ­ru­na bu kav­ram­la­rı ge­niş­le­te­rek ga­zi­lik ve şe­hit­lik kav­ra­mı­nın de­ğe­ri­ni azalt­tı.
Bak­ma­yın siz kut­la­ma­la­ra. Ge­nel­kur­ma­y’­da “Ga­zi­”nin bir tek adı kal­dı. Ar­tık tüm yet­ki Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı­’n­da, ga­zi­ler ve şe­hit ya­kın­la­rı po­li­ti­ka­nın ku­ca­ğı­na atıl­mış.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bakmayın siz kutlamalara, "gazi"yi yasadan bile çıkardılar

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları