Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Çok şey bilen "batılı diplomat"tan dinledim.
8/8/2015

Çok şey bilen "batılı diplomat"tan dinledim.

Bü­yük bir ül­ke­nin et­ki­li dip­lo­ma­tı da IŞİD te­rör ör­gü­tü için ba­zen IŞİD, ba­zen DE­AŞ di­yor­du. Tür­ki­ye­’nin PKK’­ya kar­şı ra­hat ope­ras­yon ya­pa­bil­me­si­nin kar­şı­lı­ğı ola­rak İn­cir­lik Üs­sü­’nün AB­D’­nin Su­ri­ye ope­ras­yo­nu için kul­la­nı­ma açıl­dı­ğı id­di­ala­rı da var. Me­ğer, Tür­ki­ye, Su­ri­ye­’ye kar­şı mü­ca­de­le edil­me­si için yal­nız İn­cir­li­k’­i de­ğil, baş­ka as­ke­ri üs­le­ri de koa­lis­yo­nun em­ri­ne ver­mek is­te­miş.


Bu de­tay­lar üze­rin­de gö­rü­şü­lür­ken Su­ri­ye ve Irak üze­rin­de uçuş­la­rın gü­ven­li bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin ça­lış­ma­sın­dan son­ra Tür­ki­ye de, IŞİ­D’­e kar­şı koa­lis­yon gü­cü ola­rak ba­ğım­sız, müs­ta­kil kap­sam­lı ha­va ope­ras­yon­la­rı ya­pa­cak.

YE­REL UN­SUR­LA­RA DES­TEK

IŞİ­D’­e kar­şı si­lah­lı in­san­sız ha­va araç­la­rı İn­cir­lik’­ten kal­dı­rı­yor ama in­san­lı ha­va araç­la­rı he­nüz İn­cir­li­k’­te yok. Bun­lar da ya­kın­da ge­le­cek. Tür­ki­ye ve ABD gü­ven­lik bi­rim­le­ri ara­sın­da ör­gü­tün ka­çak­çı­lık ağı­nı en­gel­le­me, ör­gü­te ka­tıl­mak için ge­çiş­le­ri en aza in­dir­me ça­ba­sı da var.
IŞİ­D’­le mü­ca­de­le için ye­rel un­sur­la­ra des­tek sü­re­cek. Su­ri­ye­’de et­nik ve di­ni kö­ken­le­re ba­kıl­mak­sı­zın, tüm un­sur­la­rı tem­sil ede­ce­ği bir hü­kü­met plan­la­nı­yor. Des­tek ve­ri­len et­nik un­sur­la­rın IŞİD’­den ya­rar­la­na­rak de­mog­ra­fik ya­pı­yı de­ğiş­tir­mek is­te­me­le­ri­ne de izin ve­ril­me­me­si ön­gö­rü­lü­yor.

ABD-PYD STRA­TE­JİK MÜT­TE­FİK Mİ?

Sı­ğın­ma­cı­la­rın ül­ke­le­ri­ne dö­ne­bil­me­le­ri için IŞİD kon­tro­lü al­tın­da­ki sı­nır hat­tın­da­ki ala­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. O yüz­den­dir ki IŞİD’­in itil­me­si­ne yar­dım­cı ola­cak ye­rel un­sur­la­rın bu­ra­nın de­mog­ra­fi­si­nin de­vam et­me­si­ne say­gı­lı ol­ma­sı is­te­ni­yor.
PKK’­nın Su­ri­ye ko­lu olan PYD, aca­ba AB­D’­nin stra­te­jik müt­te­fi­ki mi? Bu­nu dip­lo­ma­ta sor­du­ğu­muz­da ko­nu­yu şöy­le de­ğer­len­dir­di:
“Hiç­bir AB­D’­li yet­ki­li, PYD’­yi stra­te­jik bir müt­te­fik ola­rak de­ğer­len­dir­me­di. Bi­zim için stra­te­jik müt­te­fik­lik ta­nı­mı çok fark­lı an­lam­lar içe­rir. Su­ri­ye­’de ye­rel un­sur­la­rın tak­tik­sel ola­rak des­tek­len­me­si bağ­la­mın­da ba­kıl­dı­ğın­da bi­zim için iki­si­nin an­la­mı çok fark­lı­dır.”

SU­Rİ­YE­’YE KA­RA HA­RE­KA­TI

Tür­ki­ye­’nin, Su­ri­ye­’ye bir ka­ra ope­ras­yo­nu ya­pa­ca­ğı, ora­da gü­ven­li böl­ge oluş­tur­mak is­te­ye­ce­ği uzun sü­re­dir ko­nu­şu­lu­yor. Ba­ka­lım, bu ko­nu­yu ba­tı­lı dip­lo­mat na­sıl gö­rü­yor:
“Şu an­da AB­D’­nin de, Türk as­ke­ri­nin de ka­ra ope­ras­yon­la­rı yap­ma­sı ko­nu­sun­da her­han­gi bir gö­rüş­me, tar­tış­ma söz ko­nu­su de­ğil. IŞİ­D’­in Tür­ki­ye sı­nı­rı­na ya­kın böl­ge­ler­de­ki kon­tro­lü­nü yi­tir­me­si için böl­ge­de­ki ye­rel Su­ri­ye­li güç­ler, uy­gun ha­va des­te­ğiy­le ve baş­ka des­tek­le tak­vi­ye edi­le­cek. Öy­le bir şe­kil­de ger­çek­leş­tir­mek is­ti­yo­ruz ki IŞİD iki haf­ta son­ra ay­nı böl­ge­ye ge­ri gel­me­sin.
Şu­nu söy­le­ye­bi­li­rim, ya­kın za­man­da Tür­ki­ye­’nin IŞİ­D’­e kar­şı ha­va ope­ras­yon­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni gö­re­cek­si­niz ve bu ha­va ope­ras­yon­la­rı koa­lis­yon­la bir­lik­te ola­cak. Bu­nun tek­nik gö­rüş­me­le­ri de­vam edi­yor.”

PKK OPE­RAS­YO­NU, ÇÖ­ZÜM SÜ­RE­Cİ

Tür­ki­ye­’nin PKK’­ya yö­ne­lik ope­ras­yon­la­rı­na Ba­tı­lı ül­ke­le­rin na­sıl bak­tı­ğı­nı dip­lo­mat şöy­le açık­lı­yor:
“PK­K’­ya yö­ne­lik mü­ca­de­le­de için Tür­ki­ye­’nin ken­di sa­vun­ma hak­kı­na say­gı du­yu­lu­yor. Ope­ras­yon­la­rı PKK ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan sal­dı­rı­la­ra bir ce­vap ola­rak ya­pıl­dı. Tür­ki­ye ve böl­ge için ar­zu edi­len ih­ti­laf ve şid­de­tin ya­şan­ma­ma­sı. ‘Çö­züm sü­re­ci­” de bir iç me­se­le­dir, iç sü­reç­tir ve öy­le de sür­me­li­dir. Tür­ki­ye­’nin 35 yıl sü­ren bir prob­le­mi­nin de Türk va­tan­daş­la­rı­nın ba­rış­çıl ve de­mok­ra­tik çö­zü­me olan inanç­la­rı ve bu­nun için de son de­re­ce önem­li bir un­sur­dur. Bu sü­re­ce ge­ri dö­nül­me­si için atı­la­cak ilk adım el­bet­te şu an­ki şid­det sar­ma­lı­nın kı­rıl­ma­sı­dır. Bu yön­de atı­la­cak ilk adım da PKK’­nın sal­dı­rı­la­rı­na, te­rör fa­ali­yet­le­ri­ne son ver­me­si­dir. Atı­la­cak ilk adım bu­dur.”

EĞİT-DO­NA­T’A DE­VAM

Tür­ki­ye­’de eği­ti­lip-si­lah­lan­dı­rı­lan­la­rın Su­ri­ye­’de re­hi­ne alın­ma­sın­dan son­ra ne ya­pı­la­ca­ğı­nı dip­lo­mat şöy­le açık­lı­yor:
“E­ği­ti-do­nat ön­ce­lik­li ol­ma­ya de­vam ede­cek. Ilım­lı mu­ha­lif­le­rin IŞİ­D’­e kar­şı sa­vaş­la­rın­da ken­di top­rak­la­rı­nın ko­run­ma­sın­da on­la­ra ön­ce­lik ve­ril­me­si, mal­ze­me sağ­lan­ma­sı yak­la­şı­mı sü­re­cek. Ye­ni eği­ti­le­cek in­san­la­rın be­lir­len­me­si ve prog­ra­ma baş­la­tıl­ma­sı, tek­rar Su­ri­ye­’ye na­sıl gön­de­ri­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da gö­rüş­me­ler sü­rü­yor.”

PKK VE KCK İLE MA­SA­YA OTUR­MA

PKK’­lı Zü­be­yir Ay­da­r’­dan “ABD bi­zim­le ma­sa­ya otur­sun, Tür­ki­ye­’yi de ma­sa­ya otur­ma­ya zor­la­sı­n” öne­ri­si gel­di. Bu­na, et­ki­li ba­tı­lı dip­lo­ma­tın ce­va­bı ise şöy­le ol­du:
“PKK Tür­ki­ye için ol­du­ğu ka­dar ABD için de bir ya­ban­cı te­rör ör­gü­tü­dür. PKK ko­nu­su bir iç me­se­le­dir, bu­ Tür­ki­ye ve Türk­le­rin çöz­me­si ge­re­ken bir ko­nu­dur. Pek çok ül­ke­de ol­du­ğu gi­bi bi­zim de dü­şün­ce­miz, tar­tış­ma or­ta­mı­na im­kan sağ­la­yan, de­mok­ra­tik ve ba­rış­çıl bir çö­züm ge­ti­ril­me­si­dir ki biz bu­na her za­man ha­zı­rız. Böy­le si­ya­si sü­reç­ler­de bü­tün va­tan­daş­la­rın ses­le­ri­ni du­yu­ra­bil­di­ği, fi­kir­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı or­tam­lar ola­bi­lir.”

Dip­lo­mat ül­ke­si­nin ve is­mi­nin ya­zıl­ma­ma­sı­nı is­te­di­ği için bunları açıklamadım. Ama, onun kim olduğunu sanıyorum siz çoktann anladınız...

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Çok şey bilen "batılı diplomat"tan dinledim.

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları