Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Suruç soruları...
23/7/2015

Suruç soruları...

Su­ruç, Su­ri­ye­’de­ki res­mi adı Ayn El Arap olan, Kürt grup­la­rın Ko­ba­ni de­dik­le­ri il­çey­le ade­ta iç içe geç­miş du­rum­da… Mür­şit­pı­nar Sı­nır Ka­pı­sı­’na uzak­lı­ğı 4 ki­lo­met­re. De­mir­yo­lu­nun 30 met­re ile­ri­sin­de Su­ri­ye top­rak­la­rı baş­lı­yor. Gi­re­ni-çı­ka­nı bel­li ol­ma­yan, nü­fu­su 200 bi­ne yak­la­şan bu il­çe, Su­ri­ye bağ­lan­tı­lı olay­la­rın Tür­ki­ye­’de­ki önem­li bir mer­ke­zi sa­yı­lı­yor.


Bu il­çe, al­çak­ça bir ey­lem so­nu­cu 31 gen­ci­mi­zin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­siy­le gün­dem­de… Can­lı bom­ba­nın uzak­tan ku­man­day­la, te­le­fon­la pat­la­tıl­dı­ğı de­ğer­len­di­ri­li­yor. Gü­ven­lik bi­rim­le­ri ta­ra­fın­dan şu ana ka­dar 300’e ya­kın te­le­fo­na el ko­nul­du. Olay ye­ri­ne ya­kın sin­yal ve­ren bu te­le­fon­lar uz­man­lar ta­ra­fın­dan in­ce­le­ne­cek ve bu­nun­la da bir yol alın­ma­ya ça­lı­şı­la­cak. Can­lı bom­ba­nın IŞİD mi­li­ta­nı ol­du­ğu­na iliş­kin de he­nüz bul­gu yok. Sa­de­ce “ma­ku­l” şüp­he var.

ADİL FİN­DO­’NUN İN­Tİ­KA­MI MI?

Sı­nır böl­ge­le­rin­de te­rör ör­gü­tü PKK ken­di­si­ne gö­re bir “is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı­” kur­muş. Pat­la­ma­dan tam 10 gün ön­ce Vey­si Kurt, Su­ruç İl­çe­si­’ne bağ­lı Mu­rat Ma­hal­le­si­’n­de yol ke­na­rın­da ölü ola­rak bu­lun­du. Da­ha ön­ce Ko­ba­ni­’de sa­va­şan Kurt, Tür­ki­ye­’ye dön­dü, gü­ven­lik güç­le­ri­ne iti­raf­lar­da bu­lun­du. Böy­le­ce 30 PKK’­lı­nın ya­ka­lan­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı için ken­di­le­ri­ne “A­po­cu Fe­da­ile­r” adı­nı ve­ren te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü.
Ga­zi­an­te­p’­te po­lis­le 13 sa­at ça­tı­şa­bi­le­cek bir gü­ce sa­hip olan IŞİD için bu kent son de­re­ce önem­li. IŞİ­D’­in Su­ri­ye-Ce­rab­lus Dış İliş­ki­ler So­rum­lu­su ol­du­ğu, ay­nı za­man­da IŞİD ile MİT ara­sın­da iliş­ki­yi sağ­la­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le “A­po­cu Fe­da­ile­r” ta­ra­fın­dan Adil Fin­do ve oğ­lu­na da sui­kast dü­zen­len­di. IŞİ­D’­in, önem­li bir ele­ma­nı­na kar­şı dü­zen­le­nen sui­kast için in­ti­kam ey­le­mi­ne gi­riş­miş ola­bi­le­ce­ği de gü­ven­lik güç­le­ri­nin araş­tır­dı­ğı ko­nu­lar ara­sın­da yer alı­yor.

ARA­MA Nİ­ÇİN ÖZEL GÜ­VEN­Lİ­ĞE BI­RA­KIL­DI?

Ge­len gru­bun üzer­le­ri­nin po­lis ta­ra­fın­dan de­ğil özel gü­ven­lik ta­ra­fın­dan aran­dı­ğı id­di­ası var. Bu id­di­a doğ­ruy­sa can­lı bom­ba­nın üze­rin­de bom­ba dü­ze­ne­ği bi­le­rek mi ya­ka­lan­ma­dı.
Bir ey­lem ger­çek­leş­ti­ril­di­ği za­man po­lis ön­ce “Bu ey­lem ki­me ya­ra­dı?” so­ru­su­nun ce­va­bı­nı arar. “HD­P’­nin Di­yar­ba­kır mi­tin­gin­de bom­ba­yı kim pat­lat­tır­dıy­sa, Su­ruç ey­le­mi­ni de ay­nı ki­şi­ler yap­tır­dı­” var­sa­yı­mı­na gö­re de gü­ven­lik bi­rim­le­ri iz sü­rü­yor. Ay­nı gün, te­rör ör­gü­tü PKK’­nın Adı­ya­ma­n’­da bir as­ke­ri­mi­zi şe­hit et­me­si, Do­ğu­ba­ya­zı­t’­ta yol kes­me­si, araç yak­ma­sı da hay­li il­ginç. “Çö­züm sü­re­ci­” dö­ne­min­de 13 köy ko­ru­cu­su­nu şe­hit eden, ha­len 4’ü­nü re­hin tu­tan ör­gü­tün, ey­lem­le­ri baş­lat­ma­sı da yü­rü­tü­len pla­nın bir par­ça­sı­dır.
AKP hü­kü­me­ti­nin en bü­yük ha­ta­la­rın­dan bi­ri, “te­rör­le mü­ca­de­le­” ile “çö­züm sü­re­ci­”ni bir­bi­ri­ne ka­rış­tır­ma­sı ol­du. Te­rör­le mü­ca­de­le et­me­ye­rek ör­gü­tün alan ha­ki­mi­ye­ti­ni kur­ma­sı, böl­ge hal­kı üze­rin­de et­kin­li­ği­ni ar­tır­ma­sı­nın yo­lu­nu aç­tı. As­ker hal­kın gö­zün­de “Ka­ra­ko­lun­dan çı­ka­maz, ope­ras­yon ya­pa­ma­z” ha­le ge­ti­ril­di. PKK’­nın dev­let ya­pı­lan­ma­sı olan KCK güç­len­di­ril­di, ör­güt ken­di­le­ri­ne ya­kın olan­la­rı si­lah­lan­dır­dı. Öy­le bir nok­ta­ya ge­lin­di ki, HDP’­nin ba­zı yö­ne­ti­ci­le­ri hal­kın ken­di ken­di­ni ko­ru­ma­sı­nı is­ti­yor. De­mek ki halk ken­di ken­di­si­ni ko­ru­ya­cak ka­dar si­lah­lan­dı­rıl­mış.

IŞİD VAR­SA, ABD VAR

Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu­’nun (MGK) ül­ke­miz açı­sın­dan teh­dit ön­ce­li­ği IŞİD de­ğil PYD için­dir. IŞİ­D’­in bu­lun­du­ğu top­rak­lar­dan gö­re­vi­ni ta­mam­la­dık­tan son­ra mut­la­ka gi­de­ce­ği­ne ina­nı­lı­yor. Bu­gün IŞİ­D’­in sı­nı­rı­mız­da bu­lun­ma­sı­nın ne­de­ni de “I­ŞİD ol­maz­sa ora­da ABD ol­ma­ya­ca­k” di­ye açık­la­nı­yor. Su­ri­ye top­rak­la­rın­da oluş­tu­rul­mak is­te­nen “Kürt ko­ri­do­ru­”nun, Tür­ki­ye açı­sın­dan Ira­k’­ın ku­ze­yin­de­ki Kürt böl­ge­sin­den da­ha teh­li­ke­li ol­du­ğu de­ğer­len­di­ri­li­yor. Ora­da­ki Kürt ko­ri­do­ru, Tür­ki­ye­’nin Arap dün­ya­sıy­la, Türk­men­ler­le bü­tün ba­ğı­nı ko­pa­ra­cak.
Ko­nuş­tu­ğum bir as­ke­ri yet­ki­li, son ey­le­me fark­lı bir ba­kış açı­sı ge­ti­ri­yor ve şun­la­rı söy­lü­yor:
“Tür­ki­ye­’nin bir gü­ven­lik böl­ge­si oluş­tur­mak is­te­me­si ABD ve İn­gil­te­re­’yi çok ra­hat­sız et­ti. ’Su­ri­ye­’ye gi­rer­sen ben ken­di ele­man­la­rım­la ül­ken için­de her tür­lü ka­rı­şık­lı­ğı ça­kar­tı­rım, had­di­ni bi­l’ de­yip ül­ke­mi­zi Su­ri­ye­’ye mü­da­ha­le et­mek­ten vaz­ge­çir­mek is­ti­yor­lar. Tür­ki­ye­’nin o böl­ge­ye mü­da­hil ol­ma­sı ha­lin­de Kürt ko­ri­do­ru açıl­ma­sı uzun yıl­lar yi­ne er­te­len­miş ola­cak­tır.”
“Ey­le­mi kim yap­tı­”dan çok böy­le bir ey­le­mi gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin ni­çin ön­le­ye­me­di­ği üze­rin­de ön­ce­lik­li ola­rak du­rul­ma­lı. Sa­hi bi­ri­le­rin­den bu­nun he­sa­bı­nın so­ru­la­ca­ğı­na siz ina­nır mı­sı­nız? Ba­zı te­rör ör­güt­le­ri­ni hoş­gö­rüy­le kar­şı­la­yan, ba­zı­la­rıy­la mü­za­ke­re ya­pı­la­rak on­la­rı da tat­min ede­cek si­ya­si çö­züm­ler bu­lun­ma­sı­nı öne­ren­ler ve des­tek­le­yen­ler bu gi­bi in­san­lık dı­şı sal­dı­rı­la­rın ma­ne­vi so­rum­lu­la­rı ara­sın­da de­ğil mi?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Suruç soruları...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları