Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Rüşvet operasyonu, oldu darbe
17/12/2014

Rüşvet operasyonu, oldu darbe

Siz bak­ma­yın bi­ri­le­ri­nin 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nu önem­siz gös­ter­mek, ope­ras­yo­nu ya­pan­la­rı iti­bar­sız­laş­tır­mak is­te­me­le­ri­ne. Ama bi­le­si­niz ki rüş­vet ve yol­suz­luk­lar­la il­gi­li en kuv­vet­li ve en çok so­mut ka­nıt­lar bu so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da yer alı­yor­du. Ko­nu­yu ya­kın­dan bi­len de­ne­yim­li mü­dür­ler, sav­cı­lar ve dos­ya­yı in­ce­le­yen hu­kuk­çu mil­let­ve­kil­le­ri bun­la­rı söy­lü­yor.


Ope­ras­yo­nun ya­pıl­dı­ğı gün sav­cı­dan, em­ni­yet men­sup­la­rın­dan dos­ya­nın alın­ma­sı­na ba­zı ge­rek­çe­ler bu­lun­ma­sı ve ope­ras­yo­nun et­ki­siz­leş­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor­du. İş­te, o gün­den son­ra if­ti­ra kam­pan­ya­sı da baş­la­dı.

Ekip ta­ki­be alı­nın­ca

So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 25 Ekim 2013 ta­ri­hin­de ger­çek­le­şen 3.5 mil­yon do­lar­lık bir rüş­vet alış­ve­ri­şi­nin Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan gö­rün­tü­len­me­si sı­ra­sın­da, şüp­he­li­ler ta­kip edil­dik­le­ri­ni, fo­toğ­raf­lan­dık­la­rı­nı an­la­dı­lar.
Du­rum, o pa­ra­nın gö­tü­rül­dü­ğü ba­ka­na söy­len­di. Ba­kan, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’nü de­şif­re ama­cıy­la Ma­li Şu­be ekip­le­ri­ni ta­ki­be al­dır­dı. Bu ge­liş­me­ler üze­ri­ne so­ruş­tur­ma, 17 Ara­lı­k’­ta eş za­man­lı ope­ras­yo­na er­ken bir bi­çim­de dö­nüş­tü­rül­dü.

İmam-ha­tip ya­la­nı

Ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da­ki pa­ra­lar, 15 se­fer­de gön­de­ri­len rüş­vet ey­lem­le­ri­nin ta­ki­bi sı­ra­sın­da sap­tan­mış­tı. Rüş­ve­te ko­nu pa­ra­la­rın Nu­ruos­ma­ni­ye­’de­ki ofis­te şüp­he­li­ler ta­ra­fın­dan 42 nu­ma­ra ayak­ka­bı ku­tu­la­rı içe­ri­si­ne yer­leş­ti­ri­le­rek, tak­si ile Ana­do­lu Ya­ka­sın­da­ki ka­mu gö­rev­li­si­nin ika­me­ti­ne ge­ti­ri­le­rek tes­lim edi­li­yor­du. 14 ay bo­yun­ca 15 se­fer­de ger­çek­le­şen bu nak­lin 9’u gö­rün­tü­len­mek­le kal­ma­yıp, 2’sin­de ise ya­pı­lan po­li­si­ye uy­gu­la­ma ile ayak­ka­bı ku­tu­la­rı içe­ri­sin­de­ki do­lar ve Eu­ro­’lar gö­rün­tü­le­ne­rek kay­da alın­mış­tı.
Ban­ka ge­nel mü­dü­rü, ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da­ki pa­ra­lar­la mem­le­ke­ti­ne imam ha­tip li­se­si yap­tı­ra­cak­mış. Ya­ni, rüş­vet pa­ra­sıy­la okul yap­tı­ra­cak­mış. Oy­sa, Ço­rum- Os­man­cık İmam Ha­tip Li­se­si­’nin ya­pı­mı­nı İl Özel İda­re­si üst­len­miş ve 18 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de iha­le­si de ya­pıl­dı. Ban­ka ge­nel mü­dü­rü­ne ilk rüş­vet 2012 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da gön­de­ril­miş­ti. Ya­ni or­ta­da ne imam ha­tip li­se­si, ne pro­je­si, ne de iha­le­si var­dı. Rüş­vet, imam ha­tip li­se­si­ne alet edil­di…

O ma­ki­ne­le­ri po­lis mi koy­du?

Ba­ka­nın oğ­lu­nun evin­de bu­lu­nan pa­ra say­ma ma­ki­ne­si­ni po­li­sin koy­du­ğu “yan­da­ş” ba­sın­da sık­ça gün­de­me ge­ti­ril­di. Do­la­yı­sıy­la po­lis­le­rin komp­lo­cu/kum­pas­çı ol­du­ğu al­gı­sı oluş­tur­mak he­def­len­di. Oy­sa, o ika­met­te ya­pı­lan ara­ma, baş­tan so­na ka­me­ra ile ka­yıt al­tı­na alın­mış­tı. Kal­dı ki ika­me­tin sa­hi­bi, ifa­de­sin­de pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri­nin ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­la­rı ve so­ruş­tur­ma­da gö­rev alan­la­rı iti­bar­sız­laş­tır­ma pro­pa­gan­da­la­rın­da en çok “Pa­ra­lel Dev­le­t”, “Pa­ra­lel Ya­pı­”, “O­pe­ras­yo­nu Ce­ma­at Yap­tır­dı­”, “Pen­sil­van­ya­’dan Ta­li­mat Al­dı­la­r” vs söy­lem­ler kul­la­nıl­dı. Oy­sa, so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nı in­ce­le­yen TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu üye­le­ri, dos­ya­nın dört dört­lük ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­lar.

Rüş­vet fark edil­di

Rı­za Sar­raf gru­bu 2010-2011 yıl­la­rın­da mil­yon­lar­ca do­la­rı Rus­ya­’ya so­kar­ken ya­ka­lat­tı. Rus ma­kam­la­rı­nın Tür­ki­ye­’ye gön­der­dik­le­ri res­mi ya­zı MA­SAK ve Ka­çak­çı­lık Da­ire­si­’n­de in­ce­len­dik­ten son­ra dos­ya İs­tan­bul Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’ne “ge­re­ği­” için gön­de­ril­miş­ti.
İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı “Ör­güt Kur­mak, Ka­çak­çı­lık ve Ka­ra­pa­ra Ak­la­ma­” suç­la­rı­nı araş­tı­rır­ken “rüş­ve­t” su­çu fark edil­di. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da­ki tüm de­lil­ler, her­han­gi bir il­le­gal dış ve­ya iç güç­ten de­ğil, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’nın ta­li­ma­tı ve mah­ke­me­le­rin ver­dik­le­ri ka­rar­lar üze­ri­ne, hu­ku­ka uy­gun ola­rak top­lan­dı­ğı or­ta­ya çı­kı­yor. Tüm bun­la­ra rağ­men, so­ruş­tur­ma­la­rı iti­bar­sız­laş­tır­mak adı­na her şey ya­pıl­dı, ya­pıl­ma­ya da de­vam edi­yor.

AK­P’­li­le­re ya­pı­lın­ca dar­be olu­yor

Ba­zı­la­rı 17 Ara­lı­k’­a “hü­kü­me­te dar­be­” di­yor ama ope­ras­yo­nu ya­pan­lar da ya­pı­lan­la­rı “hu­ku­ka dar­be­” ola­rak ni­te­li­yor. Ope­ras­yo­nu ya­pan ve bir kıs­mı ce­za­evin­de olan­la­rı din­le­ye­lim:
“So­ruş­tur­ma, baş­tan so­na hu­ku­ka uy­gun ola­rak yü­rü­tü­len, de­lil­le­ri hu­ku­ka uy­gun ola­rak top­la­nan ve hiç­bir aşa­ma­sın­da en ufak bir hu­ku­ka ay­kı­rı­lık bu­lun­ma­yan bir ‘yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­’dır. Hem de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ri­hi­nin şu ana ka­dar gö­re­bi­le­ce­ği en so­mut ve en cid­di de­lil­le­ri içe­ren bir so­ruş­tur­ma­dır.
Her yö­nüy­le hu­ku­ka uy­gun ru­tin bir yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nı ‘dar­be­’, iş­lem ya­pan­la­rın ‘dar­be­ci­’ gös­te­ril­me­si akıl tu­tul­ma­sın­dan baş­ka bir şey de­ğil­dir. Kal­dı ki Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ola­rak ilk de­fa bir yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ger­çek­leş­ti­ril­me­miş­tir. Bun­dan ön­ce CHP’­li 4 be­le­di­ye­de ope­ras­yon ger­çek­leş­tir­dik. An­cak bun­la­rın hiç­bi­ri­si, hiç­bir kim­se ta­ra­fın­dan bir ‘dar­be­’ ola­rak ni­te­len­di­ril­me­miş­ti.”
Bu­gün önem­li bir gü­nün yıl dö­nü­mü. Bit­me­di, bu­nun bir de 25 Ara­lık aya­ğı var. Sav­cı­la­rı de­ği­şin­ce “Ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­” ka­rar­la­rı­nın ve­ril­me­siy­le bu dos­ya ka­pan­maz. Gün ge­le­cek bu­gün ka­pa­tıl­mış gi­bi gö­rü­nen dos­ya­lar yi­ne gün yü­zü­ne çı­ka­rı­la­cak­tır.
DİKKAT! : Yayınlanan köşe yazıları ve haberlerin tüm hakları Sözcü

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Rüşvet operasyonu, oldu darbe

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları