Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Oyun içinde oyun
28/11/2014

Oyun içinde oyun

AKP yet­ki­li­le­ri, ken­di­le­rin­den baş­ka kim­se­nin ko­nuş­ma­sı­nı, uz­man­la­rın alan­la­rıy­la il­gi­li açık­la­ma yap­ma­la­rı­nı is­te­mi­yor. Yar­gıta­y’­la, Da­nış­ta­y’­la il­gi­li bir dü­zen­le­me ya­pı­lı­yor­sa, uy­gu­la­ma­nın için­de olan baş­kan­lık­la­rın gö­rüş­le­ri­nin alın­ma­sı da son de­re­ce do­ğal­dır. An­cak, ül­ke­miz­de il­gi­li ku­ru­luş­la­rın gö­rüş­le­ri­ni al­mak san­ki il­gi­li ba­kan­lık­la­rı kü­çül­te­cek­miş gi­bi gö­rüş al­ma alış­kan­lık­la­rı yok. Özen­siz, dü­zen­siz ha­zır­la­dık­la­rı ve TBMM’­den ge­çir­dik­le­ri ya­sa­lar da o yüz­den Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’n­den dö­nü­yor.


Yar­gı ile il­gi­li ya­sa­lar yi­ne gün­dem­de… Amaç, ba­ğım­sız, ta­raf­sız yar­gı de­ğil, hü­kü­me­te ba­ğım­lı bir yar­gı oluş­tur­mak. Bu yüz­den­dir ki, ya­sa­la­rı ken­di­le­ri­ne gö­re dü­zen­le­mek için tor­ba­lar do­lu­su ka­nun ta­sa­rı­la­rı ha­zır­lı­yorlar. Bun­lar ya­pı­lır­ken, “ey­y” de­me­ye me­rak­lı olan­lar “Ey Yar­gı­tay, ey Da­nış­tay, ey ha­kim­ler, sav­cı­lar bu ko­nu­da si­zin gö­rü­şü­nüz ne­dir? Biz böy­le dü­şü­nü­yo­ruz, si­zin bu ko­nu­da­ki gö­rüş­le­ri­niz öğ­ren­mek is­ti­yo­ru­z” di­ye sor­mu­yor.

Kı­lıf: Ya­sa tek­li­fi

Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ali Al­kan, yar­gı­da ya­pıl­mak is­te­nen ba­zı dü­zen­le­me­ler­le il­gi­li kay­gı­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Ya­pı­lan, AK­P’­nin sık­ça baş­vur­du­ğu “ya­sa ta­sa­rı­sı­nı, ya­sa tek­li­fi kı­lı­fın­da TBMM’­ye su­nup nor­mal ya­sa­laş­ma sü­re­cin­den ka­çır­mak­tı­r”. Böy­le­ce, ya­pıl­mak is­te­nen dü­zen­le­me­nin tar­tış­ma ola­na­ğı ta­nı­ma­dan, il­gi­li ku­rum­la­rın gö­rü­şü alın­ma­dan, ço­ğun­lu­ğa sa­hip ol­ma­nın ra­hat­lı­ğıy­la yar­gı er­ki ile sü­rek­li oy­na­nı­yor.
Yar­gı­ta­y’­ın iç iş­le­yi­şin­de, Yar­gı­ta­y’­ın tak­dir yet­ki­le­ri azal­tı­lı­yor. Tet­kik ha­kim­le­ri­nin ve Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­nın gö­rev­len­di­ril­me­sin­de Yar­gı­ta­y’­ın gö­rü­şü­nün so­rul­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na son ve­ri­li­yor. Ka­nu­nun ka­bul edil­me­si ha­lin­de yü­rür­lük ta­ri­hin­den iti­ba­ren 15 gün için­de Yar­gı­tay üye­li­ği için HSYK ta­ra­fın­dan se­çim ya­pı­la­cak. Se­çim­den son­ra Bi­rin­ci Baş­kan­lık Ku­ru­lu ye­ni­den be­lir­le­ne­cek ve olu­şan ye­ni Bi­rin­ci Baş­kan­lık Ku­ru­lu da­ire­le­rin iş bö­lü­mü­ne iliş­kin ka­rar ala­cak, ki­min han­gi da­ire­de gö­rev ya­pa­ca­ğı ye­ni­den be­lir­le­ne­cek. Bu du­rum Da­nış­tay için de ge­çer­li.
Ad­li yıl açı­lış töreninde, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı­’nın eleş­ti­rel ko­nuş­ma­sı­na bi­le ta­ham­mül edi­le­mi­yor. Ge­le­nek­ler, gün­de­lik si­ya­set adı­na kal­dı­rı­lı­yor.

Yar­gı men­sup­la­rı gö­zal­tın­da

Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ali Al­kan, ge­cik­me­li de ol­sa açık­la­ma yap­tı. Da­nış­tay Baş­ka­nı ise ses­siz­li­ği­ni sür­dü­rü­yor. O yüz­den­dir ki, bu ko­nu­yu es­ki Da­nış­tay Baş­ka­nı Nu­ri Ala­n’­a sor­dum. Kay­gı­sı şu: Ku­rum­la­rıy­la il­gi­li or­ta­da ha­ya­ti bir ge­liş­me var. Ana­ya­sal ku­rum­la­rın yar­gı­sal fonk­si­yon­la­rı­nı yok edi­ci bir du­ru­ma gi­di­li­yor.
Dai­re ve üye sa­yı­la­rı ye­ni­den be­lir­le­ni­yor. Hü­kü­met, öy­le bir plan ya­pı­yor ki, “ken­din­den gör­dü­ğü­” ki­şi­ler­le il­gi­li ku­ru­mun ge­nel ku­ru­lun­da ve ku­rul­la­rın­da et­ki­li ol­ma­yı he­def­le­miş. İş­te bu­ra­da şu ak­lı­nı­za ge­li­yor, bu sa­yı­la­rı na­sıl be­lir­le­di­ler. Bu­nu da de­ne­yim­li hu­kuk­çu Nu­ri Alan açık­lı­yor:
“Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’­da gö­rev ya­pan baş­kan ve üye­le­ri­nin tek tek kim­lik­le­ri­ni araş­tı­ra­rak, ide­olo­ji­le­ri­ni sap­ta­ya­rak bu sa­yı­la­rı be­lir­le­di­ler. Ya­pı­lan­lar, ku­rum­la­rın öte­den be­ri gö­zal­tın­da ol­duk­la­rı­nı gös­te­rir. Bu yar­gı için ka­bul edi­le­cek bir du­rum de­ğil. Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, Yar­gı­tay Baş­ka­nı­’nın açık­la­ma­sı üze­ri­ne ‘sen işi­ne bak, ka­nun­la­rı uy­gu­la­’ di­yor. Böy­le bir şey ola­bi­lir mi? Ba­kan­la­rın gö­re­vi de, Ana­ya­sa­’da­ki ku­ral­la­ra gö­re ya­sa­nın çı­ka­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır. Ana­ya­sa, Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’­ın hu­ku­ka gi­di­şi­ni de­ğiş­ti­re­cek, bel­li ko­nu­lar­da se­ni ra­hat­la­ta­cak dü­zen­le­me ya­pa­maz­sı­nız.”

Hü­kü­me­tin tak­ti­ği şöy­le

Yar­gı­tay ve Da­nış­tay üye­li­ği­ne se­çi­le­cek ki­şi­le­rin be­lir­len­me­sin­de kı­dem, li­ya­kat ön plan­da tu­tu­lur, yar­gı men­sup­la­rı­na gö­re “gen­ç” sa­yı­lan­lar ko­lay ko­lay üye­lik­le­re ge­ti­ril­mez­di. An­cak, eğer ya­rı­nın he­sa­bı­nı ya­par­sa­nız, “be­nim yer­leş­tir­dik­le­rim en az 20-25 yıl Yar­gı­tay, Da­nış­ta­y’­da gö­rev­de bu­lun­su­n” di­yor­sa­nız, iş­te şim­di on­la­rı ya­pı­yor­lar.
Yar­gı­ta­y’­a, Da­nış­ta­y’­a se­çi­len üye­le­re ba­ka­lım. Özel­lik­le Da­nış­tay üye­li­ği­ne AKP dö­ne­min­de se­çi­len­le­rin ora­da uzun sü­re kal­ma­sı­nı sağ­la­mak için yol bu­lun­muş. “Biz git­sek bi­le Yar­gı­ta­y’­da, Da­nış­ta­y’­da bi­zim yer­leş­tir­dik­le­ri­miz bu­lun­su­n” an­la­yı­şı var. Da­nış­tay üye­lik­le­ri­ne ge­ti­ri­len­le­rin yaş or­ta­la­ma­sı 41 ci­va­rın­da. Böy­le­ce, se­çi­len üye­nin uzun sü­re o gö­rev­ler­de bu­lun­ma­sı­nın yo­lu açı­lı­yor, bu ki­şi­ler ha­kim­lik te­mi­na­tın­dan ya­rar­la­nı­yor.
“Yar­gı ba­ğım­sız mı?” Nu­ri Alan gi­bi isim­le­re so­rar­sa­nız, “yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğın­dan söz et­me­k” müm­kün de­ğil. Eğer, se­çi­len­ler hü­kü­me­tin yo­lun­da gi­der­se yü­rüt­me­nin, hu­ku­kun için­de git­me­si­ni sağ­la­ya­cak hiç­bir araç kal­mı­yor.
DİKKAT! : Yayınlanan köşe yazıları ve haberlerin tüm hakları Sözcü Gazetesine aittir.Kaynak gösterilse dahi köşe yazıları ve haberlerin tamamı ya da bir

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Oyun içinde oyun

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları