Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Siyasi hayatının şifresi : 6 - 7 - 9
28/10/2014

Siyasi hayatının şifresi : 6 - 7 - 9

He­men hep­sin­de yıl­la­rın yor­gun­lu­ğu var­dı. Ki­mi­si te­ker­lek­li san­dal­ye­de, ki­mi­le­ri­nin kol­la­rı­na gi­ril­miş, tö­ren ala­nı­na ya­vaş ya­vaş ge­ti­ri­li­yor­du. Ço­ğu si­ya­set­ten, bü­rok­ra­si­den ta­nı­dık isim­ler­di. Önem­li ve an­lam­lı bir gün­de bir ara­ya ge­li­yor­lar­dı. Bel­ki de bu on­lar­dan ba­zı­la­rı­nın ve­da bu­luş­ma­sıy­dı.Ki­mi­si bir dö­ne­min ba­ka­nı, mil­let­ve­ki­li, bü­rok­ra­tı, iş ada­mı, sen­di­ka­cı­sı, si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun baş­ka­nı, yö­ne­ti­ci­si. Sü­ley­man De­mi­rel De­mok­ra­si ve Kal­kın­ma Mü­ze­si­’nin açı­lı­şı­na gel­miş­ler­di. Şev­ket De­mi­rel, ağa­be­yi Sü­ley­man De­mi­rel adı­na yap­tır­dı­ğı kül­li­ye için hiç­bir mas­raf­tan ka­çın­ma­mış­tı. Çün­kü bu­nu ağa­be­yi ve Tür­ki­ye için onur­lu bir gö­rev ka­bul et­miş­ti.

Hep­si De­mi­re­l’­in ya­nın­da
Sü­ley­man De­mi­rel kül­li­ye­si­nin açı­lış tö­re­nin­de ba­kan çok­tu ama sa­kın AK­P’­li ba­kan­lar ol­du­ğu­nu san­ma­yın. De­mi­rel dö­ne­min­de TBMM Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Hü­sa­met­tin Cin­do­ruk, es­ki ba­kan­lar İs­met Sez­gin, Esat Kı­rat­lı­oğ­lu, Na­hit Men­te­şe, Ali Nai­li Er­dem, Ca­vit Çağ­lar, Yaşar Topçu, Önol Şa­kar, Ali Şev­ki Erek, Ha­san Ekin­ci, baş­ka si­ya­si par­ti­ler­de bu­lun­sa bi­le De­mi­re­l’­in bu gü­nün­de ya­nın­da olan­lar ara­sın­da Lüt­ful­lah Ka­ya­lar, Edip Saf­ter Gay­da­lı ve da­ha ni­ce­le­ri­ni gör­mek müm­kün­dü.

Yal­nız si­ya­si­ler de­ğil, bü­rok­rat­lar da ora­day­dı. Ör­ne­ğin De­mi­rel dö­ne­mi­nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Dev­let De­net­le­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fah­ri Öz­türk, YÖK Baş­ka­nı Ke­mal Gü­rüz, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­le­ri Yıl­maz Er­gun, Ke­mal Önal, va­li­ler­den Adil Ya­zar ve Er­tuğ­rul Do­ku­zoğ­lu­’nu da gö­re­bi­lir­di­niz. Es­ki be­le­di­ye baş­kan­la­rı, il baş­kan­la­rı da ora­day­dı. Bir­bir­le­ri­ne De­mi­re­l’­li anı­lar an­la­tı­yor, ül­ke­nin ha­li için sık­ça, “Ahh ba­ba 20 yaş genç ol­say­dı, her şey de­ği­şir­di­” di­ye baş­la­yan cüm­ley­le de­vam edi­yor­lar­dı.

De­mi­re­l’­in bu mut­lu gü­nün­de AK­P’­den sa­de­ce bu­gün­kü TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çek ile es­ki TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ı gö­re­bil­dik. Bı­ra­kın Cum­hur­baş­ka­nı­’nı, AK­P’­nin ba­kan­la­rın­dan kut­la­ma me­sa­jı bi­le yok­tu. Ama ya­ban­cı ül­ke­le­rin li­der­le­ri­nin me­saj­la­rı ulaş­mış­tı.

Si­ya­si ha­ya­tı­nın öze­ti: 6-7-9
Şim­di, be­ğen­me­di­ği ka­ri­ka­tür­ler, yo­rum­lar için Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan da­va­lar açar­ken; Sü­ley­man De­mi­rel, bı­ra­kın da­va aç­ma­yı aley­hin­de ola­bi­le­cek ka­ri­ka­tür­le­ri, yo­rum­la­rı adı­nı ta­şı­yan mü­ze­de ser­gi­li­yor. Bir ka­ri­ka­tür­de “6-7-9 De­mi­re­l” ya­zı­yor. As­lın­da si­ya­si ya­şan­tı­sı­nın öze­ti de bu… Bu ra­kam­lar 6 kez hü­kü­met­ten gi­di­şi, 7 kez baş­ba­kan olu­şu, 9’da, 9. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı an­la­mı­na ge­li­yor.

Sü­ley­man De­mi­rel De­mok­ra­si ve Kal­kın­ma Mü­ze­si­’ne gir­di­ği­niz­de si­zi elin­de ün­lü şap­ka­sıy­la Sü­ley­man De­mi­rel kar­şı­lı­yor. Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yıl­maz Bü­yü­ker­şen, “Ba­ba­”nın hey­ke­li­ni yap­mış. Ge­len zi­ya­ret­çi ön­ce “ba­ba­”nın bu hey­ke­liy­le kar­şı­la­şı­yor.

Böy­le bir gün­de, Prof. Dr. Yıl­maz Bü­yü­ker­şen de, ta­bi­i ki tö­re­ne ka­tıl­mış­tı. Es­ki Ada­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­ra­k’­ın da ora­da ol­ma­ma­sı dü­şü­nü­le­mez­di. CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li ve bu iki par­ti­ye men­sup çok sa­yı­da es­ki ve ha­len gö­rev­de bu­lu­nan mil­let­ve­ki­li de De­mi­re­l’­in mut­lu ve gu­rur­lu gü­nün­de İs­lam­kö­y’­dey­di­ler. De­mi­rel, 50 yıl­lık dev­let hiz­me­tin­de hiç bu ka­dar “his­len­me­di­ği­ni­” be­lir­ti­yor ve gös­te­ri­len bu il­gi­yi Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ar­ma­ğa­nı ola­rak sa­yı­yor.
Kar­de­şin ve­fa­sı ve anıt me­zar
De­mi­re­l’­in ya­nın­da, onun üze­ri­ne tit­re­yen bir ha­nım gö­rür­sü­nüz. O, De­mi­re­l’­in dok­to­ru Ay­lin Ce­su­r’­dur. Dok­to­run­dan öte De­mi­re­l’­in kı­zı gi­bi­dir. İs­lam­kö­y’­de­ki tö­ren­de de Ay­lin Ha­nım, De­mi­re­l’­in hep ya­nın­day­dı. Bir ba­ba­ya gös­te­ri­le­cek sev­gi ve say­gı­yı, Dr. Ay­lin Ha­nım da, 9. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, “ba­ba­”ya gös­te­ri­yor.

Şev­ket De­mi­rel, ağa­be­yi Sü­ley­man De­mi­re­l’­e, yö­re şi­ve­siy­le “a­ğa­m” di­yor. Sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le te­ker­lek­li san­dal­yey­le, ok­si­jen tü­püy­le tö­re­ne ka­tıl­dı. Ağa­be­yi De­mi­rel adı­na yap­tır­dı­ğı kül­li­ye, kar­de­şin hem ağa­be­ye, hem de mem­le­ke­ti İs­lam­kö­y’­e bir ve­fa ör­ne­ğiy­di. 20 yıl­da ta­mam­la­nan mü­ze gi­bi, 20 yıl­da ağaç­lan­dı­rı­lan Çal­ça­te­pe­’yi de bir or­ma­na dö­nüş­tür­müş.

Ne mi ola­cak o te­pe­de? Bu te­pe­de res­mi ola­rak ka­bul edi­len bir anıt-me­zar ara­zi­si Mil­li Em­lak ta­ra­fın­dan onay­lan­dı ve imar pla­nı­na iş­len­di. Al­lah ge­cin­den ver­sin, Sü­ley­man De­mi­re­l’­in o te­pe­de anıt-me­za­rı ola­cak.

İs­lam­köy, bü­yük bir bu­luş­ma­ya, ve­da­laş­ma­ya sah­ne ol­du, bü­yük bir eser ka­zan­dı. Bir dö­ne­min Tür­ki­ye­’si­ni, bel­ge­le­riy­le İs­lam­kö­y’­de açı­lan mü­ze­de gö­re­bi­le­cek­si­niz. Yo­lu­nu­zu dü­şü­rün ve Tür­ki­ye­’nin ne­re­den ne­re­ye gel­di­ği­ni, “ba­raj­lar kra­lı­”nın ne­ler yap­tı­ğı­nı da gö­rün…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Siyasi hayatının şifresi : 6 - 7 - 9

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları