Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Maske takıyor, molotofla kandırıyorlar
22/10/2014

Maske takıyor, molotofla kandırıyorlar

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, “iç gü­ven­lik pa­ke­ti­”ni açık­la­dı ama açık­la­dık­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü za­ten ya­sa­lar­da var olan hü­küm­ler­dir. Bun­la­rın önem­li bir bö­lü­mü de AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de ya­sa­laş­mış, “dö­ne­mi­”ne, ola­yı­na gö­re de­ğiş­ti­ril­miş dü­zen­le­me­ler­dir. “Re­for­m” de­dik­le­ri de, 175 yıl­lık bir geç­mi­şe sa­hip olan Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­’nı ya­vaş ya­vaş et­ki­siz ha­le ge­tir­mek, da­ha son­ra kal­dır­mak ola­cak.


“Ye­ni­” adı al­tın­da ya­pıl­mak is­te­nen de­ği­şik­lik­ler­le Türk Ce­za Ka­nu­nu (TCK) ve Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­’n­da (CMK) ba­zı de­ği­şik­lik­ler ge­ti­ri­li­yor. Bu de­ği­şik­lik­le­rin en önem­li­si CMK’­nın 128. mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak “A­na­ya­sal Dü­ze­ne Kar­şı Suç­la­r”­la (Hü­kü­me­te kar­şı dar­be te­şeb­bü­sü) il­gi­li so­ruş­tur­ma­lar­da şüp­he­li­le­rin mal­var­lık­la­rı­na el koy­ma… CMK’­nın 116. mad­de­sin­de­ki de­ği­şik­lik­le “Şüp­he­li ve­ya sa­nık­la il­gi­li ev, iş­ye­ri, araç ve üst ara­ma­sı­”n­da “ma­kul şüp­he­” ye­ter­li ola­cak. Ba­zı şey­le­ri ye­ni­den ha­tır­la­ta­lım.
Yap­tı­ğı­nı­zı unut­tu­nuz mu?
Ba­kan­la­rın, ba­kan ço­cuk­la­rı­nın, AK­P’­li ba­zı iş adam­la­rı­nın isim­le­ri­nin ka­rış­tı­ğı 17 Ara­lık rüş­vet, yol­suz­luk, ka­ra­pa­ra so­ruş­tur­ma­sın­dan son­ra AK­P’­li­le­rin oy­la­rıy­la “ma­kul şüp­he­” kav­ra­mı ye­ri­ne “so­mut de­lil­le­re da­ya­lı kuv­vet­li şüp­he­” kav­ra­mı CMK’­da 21 Şu­bat 2014 ta­ri­hin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le ge­ti­ril­miş­ti. Şim­di tek­rar de­ği­şik­lik­ten ön­ce­ki du­ru­ma dö­nü­lü­yor.
Bu­nun son dö­nem­ler­de or­ta­ya çı­kan top­lum­sal olay­lar­la il­gi­si­nin ol­ma­dı­ğı açık­tır. Bu dü­zen­le­me, hü­kü­me­tin önü­müz­de­ki dö­nem­de baş­lat­ma­yı dü­şün­dü­ğü baş­ka ki­şi­le­re ve­ya grup­la­ra iliş­kin so­ruş­tur­ma­lar­da da­ha ko­lay­lık­la ara­ma ka­ra­rı al­ma­sı im­ka­nı için­dir.

Mo­lo­to­fun ce­za­sı 5 yıl ha­pis

Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­’n­da “ad­li pa­ra ce­za­sı­nı ge­rek­ti­ren ve­ya ha­pis ce­za­sı­nın üst sı­nı­rı iki yıl­dan faz­la ol­ma­yan suç­lar­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ve­ri­le­me­z” hük­mü yer alı­yor. Ya­sa­da­ki “si­la­h” söz­cü­ğün­den şun­lar an­la­şı­lır:
1. Ateş­li si­lah­lar.
2. Pat­la­yı­cı mad­de­ler.
3. Sal­dı­rı ve sa­vun­ma­da kul­la­nıl­mak üze­re ya­pıl­mış her tür­lü ke­si­ci, de­li­ci ve­ya be­re­le­yi­ci alet.
4. Sal­dı­rı ve sa­vun­ma ama­cıy­la ya­pıl­mış ol­ma­sa bi­le fii­len sal­dı­rı ve sa­vun­ma­da kul­la­nıl­ma­ya el­ve­riş­li di­ğer şey­ler.
5. Ya­kı­cı, aşın­dı­rı­cı, ya­ra­la­yı­cı, bo­ğu­cu, ze­hir­le­yi­ci, sü­rek­li has­ta­lı­ğa yol açı­cı nük­le­er, rad­yo­ak­tif, kim­ya­sal, bi­yo­lo­jik mad­de­ler.
Do­la­yı­sıy­la “mo­lo­tof kok­tey­li­” pat­la­yı­cı mad­de olup sal­dı­rı­da kul­la­nıl­dı­ğı için TCK an­la­mın­da si­lah­tır. Mo­lo­tof kok­tey­li ata­rak adam ya­ra­la­mak, kun­dak­la­ma yap­mak ve­ya ge­nel gü­ven­li­ğin kas­ten teh­li­ke­ye dü­şü­rül­me­si suç­la­rı­nın ce­za­sı­nın üst sı­nı­rı iki yıl­dan faz­la ol­du­ğu için tu­tuk­la­ma en­ge­li bu­lun­mu­yor.
Ama siz ger­çek­ten o ki­şi­nin mo­lo­tof at­tı­ğı­nı so­mut ka­nıt­lar­la or­ta­ya ko­ya­maz­sı­nız, ha­kim ne ya­pa­bi­lir? İn­san­la­rı, araç­la­rı, iş­yer­le­ri­ni mo­lo­tof­la yak­ma­ya ça­lı­şa­nı ha­kim ni­çin bı­rak­sın? Açık­ça­sı, mev­cut ya­sa, mo­lo­tof ata­nın tu­tuk­lan­ma­sı­na en­gel de­ğil…

Mas­ke­li­le­re de 5 yıl ha­pis

Baş­ba­kan, ta­nın­ma­mak için yü­zü­nü ka­pa­tan, mas­ke ta­kan­la­rın da tu­tuk­lan­ma­dı­ğı­nı, bun­dan böy­le bun­la­rın da tu­tuk­la­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ha­tır­la­ta­lım: Şu­bat 2013 ta­ri­hin­de Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­’n­da de­ği­şik­lik yap­tı­nız.
“Te­rör ör­gü­tü­nün; ce­bir, şid­det ve­ya teh­dit içe­ren yön­tem­le­ri­ni meş­ru gös­te­re­cek ve­ya öve­cek ya da bu yön­tem­le­re baş­vur­ma­yı teş­vik ede­cek şe­kil­de pro­pa­gan­da­sı­nı ya­pan ki­şi, bir yıl­dan beş yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lı­r” hük­mü yer al­dı. Bu­na gö­re fi­il ve dav­ra­nış­lar da bu fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re ce­za­lan­dı­rı­lır:
- Te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­na dö­nüş­tü­rü­len top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yüş­le­rin­de, kim­lik­le­rin giz­len­me­si ama­cıy­la yü­zün ta­ma­men ve­ya kıs­men ka­pa­tıl­ma­sı.
- Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü sı­ra­sın­da ger­çek­leş­me­se da­hi, te­rör ör­gü­tü­nün üye­si ve­ya des­tek­çi­si ol­du­ğu­nu bel­li ede­cek şe­kil­de;
1. Ör­gü­te ait amb­lem, re­sim ve­ya işa­ret­le­rin asıl­ma­sı ya da ta­şın­ma­sı.
2. Slo­gan atıl­ma­sı.
3. Ses ci­haz­la­rı ile ya­yın ya­pıl­ma­sı.
4. Te­rör ör­gü­tü­ne ait amb­lem, re­sim ve­ya işa­ret­le­rin üze­rin­de bu­lun­du­ğu üni­for­ma­nın gi­yil­me­si.
Suç­la­rın der­nek, va­kıf, si­ya­si par­ti, iş­çi ve mes­lek ku­ru­luş­la­rı­na ve­ya bun­la­rın yan ku­ru­luş­la­rı­na ait bi­na, lo­kal, bü­ro ve­ya ek­len­ti­le­rin­de ve­ya öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da ve­ya öğ­ren­ci yurt­la­rın­da ve­ya bun­la­rın ek­len­ti­le­rin­de iş­len­me­si ha­lin­de bu fık­ra­da­ki ce­za­nın iki ka­tı hük­mo­lu­nur.”

Önemli olan uygulama

Ya­sa­da bu hü­küm­ler bu­lun­du­ğu için ye­ni bir ya­sa çı­ka­rıl­ma­sı­na ih­ti­yaç yok. Kol­luk güç­le­ri ta­ra­fın­dan ya­ka­la­nıp yar­gı mer­ci­le­ri­ne sevk edi­len te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı mev­cut ya­sa hü­küm­le­ri­ne gö­re ra­hat­lık­la tu­tuk­la­na­bi­lir. Ya­ni “TCK ve CMK’­da­ki hü­küm­ler te­rör­le mü­ca­de­le­de de ye­ter­li de­ğil, eli­miz ko­lu­muz bağ­lı­” şi­ka­yet­le­ri de yer­siz.
Yü­zü­nü ka­pa­tıp mo­lo­tof kok­tey­li atan, in­san­la­rı, araç­la­rı, iş­yer­le­ri­ni ya­kan­lar san­ki ya­ka­lan­mış da, ha­kim bu ki­şi­le­ri ser­best bı­rak­mış gi­bi bir ha­va es­ti­ri­li­yor. Bu ko­nu­yu ha­kim­le­re de sor­dum. Bu­nun ta­ma­men ger­çek­dı­şı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler. Kar­şı­sı­na ge­ti­ri­len şüp­he­liy­le il­gi­li siz ge­rek­li suç ka­nıt­la­rı­nı bel­ge­le­riy­le or­ta­ya ko­ya­mı­yor­sa­nız sav­cı ne yap­sın, ha­kim ne yap­sın?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Maske takıyor, molotofla kandırıyorlar

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları