Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Baro Başkanı, Melih Gökçek destekli mi?
21/10/2014

Baro Başkanı, Melih Gökçek destekli mi?

Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı bi­rer bi­rer AK­P’­nin kon­tro­lü al­tı­na gi­ri­yor. Avu­kat­la­rın mes­lek ör­gü­tü ba­ro­la­rın da gü­cü­nü par­ça­la­mak için gös­te­ri­len ça­ba­lar­dan Ana­do­lu­’da da so­nuç alı­nı­yor. Pe­ki yar­gı­ya olan bas­kı­la­rı, hu­kuk­suz­luk­la­rı kim sor­gu­la­ya­cak? Ba­ro­la­ra ve onun üst ku­ru­lu­şu olan Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği­’ne bu dö­nem­de da­ha bü­yük gö­rev dü­şü­yor


.
İs­tan­bul Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı­’na Ümit Ko­ca­sa­kal se­çil­di. An­ka­ra Ba­ro­su se­çi­min­de ay­nı ta­ba­na hi­tap eden De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­la­r’­ın iki aday çı­kar­ma­sıy­la bü­yük ya­rış ya­şan­dı. 1974’ten bu ya­na An­ka­ra Ba­ro­su se­çi­mi­ni De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­lar gru­bu­nun des­tek­le­di­ği aday­lar ka­za­nı­yor. Son 15 yıl­dır aday­lar, ön­se­çim­le be­lir­le­ni­yor. Son ön­se­çim­de ise 3 bin 907 avu­kat oy kul­lan­dı,Ha­kan Can­du­ran ra­ki­bi­ne 700 oy fark at­tı.

Ba­ro­yu böl­mek adı­na
Ha­kan Can­du­ra­n’­ın aday­lı­ğı­nı An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çe­k’­in des­tek­le­di­ği, avu­ka­tı Meh­met Ali Alan ve bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­sin­de­ki avu­kat­la­rın Can­du­ra­n’­a oy ver­me­si için ça­ba gös­ter­di­ği id­di­ası gün­de­me gel­di. Bu id­di­a o ka­dar ya­yıl­dı ki, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Me­tin Fey­zi­oğ­lu­’nun gü­cü­nü za­yıf­lat­mak, bir­li­ğin al­tı­nı bo­şalt­mak için böy­le bir oyu­na gi­ril­di­ği öne sü­rül­dü. An­ka­ra Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Fey­zi­oğ­lu­’nun yar­dım­cı­lı­ğı­nı ya­pan, da­ha son­ra is­ti­fa eden Can­du­ra­n’­a kar­şı, Fey­zi­oğ­lu de­ğer­li bir avu­kat olan Fa­tih De­niz Ala­ed­di­noğ­lu­’nu aday gös­ter­di. Böy­le­ce ay­nı grup iki aday­lı ola­rak ya­rı­şa gir­di.

Avu­kat­la­ra SMS yo­luy­la, Ha­kan Can­du­ran için ön­se­çim­de “cum­hu­ri­yet düş­man­la­rı­nın oy kul­lan­dı­ğı­” id­di­ası ile­til­di. Bu du­rum, se­çi­mi da­ha da çe­kiş­me­li ha­le ge­tir­di. Sol, di­ğer grup­lar­la de­ğil ken­di ara­sın­da mü­ca­de­le­ye gi­riş­ti. Se­çim­de oy­lar bö­lün­dü ve tek aday gös­te­ril­miş ol­say­dı 6 bi­ni aş­kın oy al­ma­sı ge­re­ken De­mok­ra­tik Sol gru­bu­nun ada­yı 3 bin 552 oy al­dı. Hü­kü­met­le ce­ma­at ara­sın­da kav­ga ya­şan­ma­mış ol­say­dı se­çim sol gru­bun ye­nil­gi­siy­le so­nuç­la­na­cak­tı. So­lun güç­lü ol­ma­sı Ha­kan Can­du­ra­n’­ı, An­ka­ra Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı­’na ta­şı­dı.
Da­ha se­çi­min sı­cak­lı­ğı geç­me­den, Can­du­ran ye­ni gö­re­vi­ne baş­la­ma­dan ken­di­siy­le hak­kın­da­ki id­di­ala­rı ve bun­dan son­ra An­ka­ra Ba­ro­su­’nun ne ya­pa­ca­ğı­nı ko­nuş­tuk. Ta­bi­i ki ilk so­ru “Me­lih Gök­çe­k’­in si­zi des­tek­le­di­ği doğ­ru mu?” ol­du. İş­te söy­le­dik­le­ri:
“Ha­ka­ret ka­bul ede­ri­m”
“Ha­ya­tım­da Me­lih Gök­çe­k’­le ko­nuş­ma­dım. Hiç ta­nış­ma­dım. Te­sa­dü­fen de ol­sa yan ya­na bu­lun­ma­dım. Ne be­nim on­dan aday­lı­ğım­la il­gi­li bir ta­le­bim ol­du, ne de on­dan ba­na gö­rüş­me ya da ta­nış­ma ta­le­bi gel­di. Ben De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­lar gru­bu­nun, bir üye­si ola­rak Tür­ki­ye­’ye ve özel­lik­le An­ka­ra­’ya ya­şam ala­nın­da ve hu­kuk ala­nın­da bü­yük za­rar­lar ver­miş ve hiç­bir şe­kil­de tas­vip et­me­di­ğim bir ki­şiy­le böy­le bir ko­nu­da adı­mın geç­me­si­ni, sol gö­rüş­lü bi­ri ola­rak, sol gö­rüş­te­ki in­san­la­ra ha­ka­ret ka­bul ede­rim. Böy­le bir ko­nu­da adı­mın anıl­ma­sı­nı zul sa­ya­rım.

Bun­dan 21 yıl ön­ce An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si so­lun elin­dey­ken, iki sol ada­yın ken­di için­de an­la­şa­ma­ma­sı ne­de­niy­le Me­lih Gök­çek az bir oy far­kıy­la Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na se­çil­di. Yö­net­me kül­tü­rüy­le bil­di­ği­miz lü­tuf­la, bi­at­la, ma­kar­nay­la ne ya­zık ki An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ nin yö­ne­ti­mi­ni sür­dür­dü. Şim­di An­ka­ra Ba­ro­su da böy­le bir bö­lün­me ya­şa­ma­ya de­vam eder­se ge­le­cek se­çim­ler de ay­nı akı­be­te uğ­ra­ya­bi­lir.”
İş­te, bu­nun için ba­zı ön­lem­ler ala­cak­la­rı­nı an­la­tı­yor. 2015 yı­lı ba­şın­da, De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­lar ge­nel ku­ru­lu ya­pı­la­cak, il­ke­ler be­lir­le­ne­cek, se­çim sis­te­mi göz­den ge­çi­ri­le­cek. Sis­te­me dı­şa­rı­dan mü­da­ha­le ola­sı­lı­ğı­na iliş­kin ön­lem­ler de be­lir­le­ne­cek.
An­ka­ra Ba­ro­su­’nun ye­ni Baş­ka­nı Ha­kan Can­du­ran, “Da­ha ön­ce de ol­du­ğu gi­bi si­ya­se­ten Ata­türk il­ke ve dev­rim­le­ri­nin ışı­ğın­da, Cum­hu­ri­ye­t’­in te­mel de­ğer­le­ri­nin ya­nın­da, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nan­lar­la ve ev­ren­sel hu­kuk ku­ral­la­rı­na da­ya­na­rak, can­lı hak­la­rı­na say­gı­lı bir yö­ne­tim ol­ma­yı ta­ah­hüt edi­yo­ruz. Bu il­ke­le­re ve dev­rim­le­re ay­kı­rı dav­ra­nan her ki­şi ve ku­ru­mun da kar­şı­sı­na ola­ca­ğız; bu­nun için ge­re­kir­se so­kak­la­ra ine­ce­ği­z” di­yor.

İlk kut­la­ma Kı­lıç­da­roğ­lu­’n­dan
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Can­du­ra­n’­ı te­le­fon­la ara­dı ve ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Ümit Ko­ca­sa­kal da İs­tan­bul Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı­’nı yi­ne müt­hiş bir fark­la ka­zan­mış­tı. İki baş­kan bir­bir­le­ri­ni kut­la­dı. İs­tan­bul Ba­ro­su Ge­nel Sek­re­te­ri Hü­se­yin Öz­bek, sa­mi­mi duy­gu­la­rı­nı ak­tar­dı. An­la­şı­lı­yor ki An­ka­ra ve İs­tan­bul Ba­ro­su ara­sın­da tam bir iş­bir­li­ği ola­cak. Bu­nu Can­du­ran şu söz­ler­le açık­lı­yor:

“Ü­mit Ko­ca­sa­ka­l’­ın söy­le­di­ği her şe­yin al­tı­na im­za ata­ca­ğız. İz­mi­r’­de de bi­zim de­ğer­le­ri­mi­ze ya­kın bir ar­ka­da­şı­mız se­çi­le­cek. Üç bü­yük ba­ro, di­ğer ba­ro­la­rı­mız­la gü­cü­nü bir­leş­ti­re­cek, ba­ro­lar bir­li­ğiy­le bir­lik­te mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­re­cek.”

TOB­B’­un, Türk-İş’­in, TES­K’­in, TİS­K’­in, TÜ­Sİ­AD’­ın ve da­ha ni­ce­le­ri­nin ses­siz, sus­kun ol­du­ğu dö­nem­de bir tek se­si çı­kan, hu­kuk­suz­luk­la­rı di­le ge­ti­ren Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği kal­dı. Şim­di on­lar ara­sı­na da gü­ven­siz­lik duy­gu­su aşı­la­nı­yor. Avu­kat­lar bu oyu­na gel­mez.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Baro Başkanı, Melih Gökçek destekli mi?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları