Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Siz misiniz bu operasyonu yapan
19/10/2014

Siz misiniz bu operasyonu yapan

“17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı” için “ta­kip­siz­lik” ka­ra­rı ve­ril­se de, önü­müz­de­ki dö­nem­de olay gün­dem­den düş­me­ye­cek­tir. Ba­kan ço­cuk­la­rı “Ak­lan­dık, hak­kı­mız­da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ve­ril­di” de­yip ka­rar met­ni­ni sal­la­sa­lar da bu dos­ya hü­kü­met de­ği­şik­li­ğin­den son­ra so­ruş­tu­ru­la­cak­tır. Siz, so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rın­dan dos­ya­la­rı alır­sa­nız, ope­ras­yo­nu ya­pan po­lis mü­dür­le­ri­ni ce­za­evi­ne atar­sa­nız o dos­ya­dan ne bek­le­nir?Ba­kın şu işe: Ope­ras­yo­na uğ­ra­yan­lar hak­kın­da sav­cı­lı­ğın “ta­kip­siz­lik ka­ra­rı” ver­di­ği gün, o ope­ras­yo­nu ger­çek­leş­ti­ren dö­ne­min Ma­li Şu­be Mü­dü­rü Ya­kup Say­gı­lı, di­ğer gö­rev­li­ler Ka­zım Ak­soy, Arif İbiş, Mus­ta­fa De­mir­han ve Hü­se­yin Kork­maz ise Met­ris Ce­za­evi­’n­den Si­liv­ri Ce­za­evi’­ne nak­le­di­li­yor­du. “Hü­kü­me­ti or­ta­dan kal­dır­ma­ya, gö­re­vi­ni yap­ma­sı­nı en­gel­le­me­ye te­şeb­büs” di­ye suç­la­ma var­sa, sa­nık avu­kat­la­rı baş­ta Be­kir Ya­vuz Ta­par ol­mak üze­re di­ğer­le­ri­nin gö­re­vi da­ha da zor ola­cak.

O mad­de­ler ne­den de­ği­şi­yor
AK­P’­li mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­len, 14 Eki­m’­de TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da gö­rü­şü­len ka­nun tek­li­fiy­le Türk Ce­za Ka­nu­nu (TCK) ve Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­’n­da (CMK) ba­zı de­ği­şik­lik­ler ge­ti­ri­li­yor. Bu de­ği­şik­lik­le­rin en önem­li­si CMK’­nın 128. mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak “A­na­ya­sal Dü­ze­ne Kar­şı Suç­lar”­la, hü­kü­me­te kar­şı dar­be te­şeb­bü­süy­le il­gi­li so­ruş­tur­ma­lar­da şüp­he­li­le­rin mal­var­lık­la­rı­na el koy­ma ola­na­ğı ge­ti­ri­li­yor. CMK’­nın 116.mad­de­sin­de­ki de­ği­şik­lik­le de “Şüp­he­li ve­ya sa­nık­la il­gi­li ev, iş­ye­ri, araç ve üst ara­ma­sın­da ma­kul şüp­he” ye­ter­li ola­cak.

Bu ya­sa öne­ri­si­ni ya­pan AK­P’­li mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan 17 Ara­lık 2013 yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı son­ra­sı ve­ri­len bir de­ği­şik­lik tek­li­fiy­le “ma­kul şüp­he” kav­ra­mı ye­ri­ne “so­mut de­lil­le­re da­ya­lı kuv­vet­li şüp­he” kav­ra­mı ge­ti­ril­miş, 21 Şu­bat 2014’te CMK’­da de­ği­şik­lik ya­pıl­mış­tı. Şim­di tek­rar de­ği­şik­lik­ten ön­ce­ki du­ru­ma dö­nü­lü­yor. Ya­ni, ya­sa­nın o hük­mü bi­ri­le­ri için gö­re­vi­ni ta­mam­la­dı. Şim­di es­ki­ye dö­nü­lü­yor.

Es­ki Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı, CHP Mil­let­ve­ki­li Ali Öz­gün­dü­z’­e, bu de­ği­şik­lik öne­ri­si­nin son dö­nem­de mey­da­na ge­len top­lum­sal olay­lar­la il­gi­si­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı so­ru­yo­rum. “O­lay­lar­la hiç­bir il­gi­si yok. Hü­kü­me­tin önü­müz­de­ki dö­nem­de baş­lat­ma­yı dü­şün­dü­ğü baş­ka ki­şi­le­re ve­ya grup­la­ra iliş­kin so­ruş­tur­ma­lar­da da­ha ko­lay­lık­la ara­ma ka­ra­rı al­ma­sı im­ka­nı için bu dü­zen­le­me­ler ya­pıl­mak is­te­ni­yor” di­yor.
Tu­tuk­lan­ma­sı­na en­gel de­ğil
CMK’­ya gö­re “sa­de­ce ad­li pa­ra ce­za­sı­nı ge­rek­ti­ren ve­ya ha­pis ce­za­sı­nın üst sı­nı­rı iki yıl­dan faz­la ol­ma­yan suç­lar­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ve­ri­le­mez”. Pe­ki bu du­rum­da ha­kim ne ya­pa­bi­lir? AKP, ya­say­la ha­ki­min eli­ni-ko­lu­nu bağ­la­mış. TCK’­nın 6. mad­de­sin­de yer alan “si­lah” söz­cü­ğü, mo­lo­tof kok­teyl­le­ri­ni kap­sar mı? Bu­nu hu­kuk­çu mil­let­ve­ki­li Ali Öz­gün­dü­z’­den din­li­yo­rum:
“Mo­lo­tof kok­tey­li, pat­la­yı­cı mad­de olup sal­dı­rı­da kul­la­nıl­dı­ğı için TCK an­la­mın­da si­lah­tır. Mo­lo­tof kok­tey­li ata­rak adam ya­ra­la­mak, kun­dak­la­ma yap­mak ve­ya ge­nel gü­ven­li­ğin kas­ten teh­li­ke­ye dü­şü­rül­me­si­nin TCK 170. mad­de­sin­de yer alan suç­la­rı­nın ce­za­sı­nın üst sı­nı­rı iki yıl­dan faz­la ol­du­ğu için tu­tuk­la­ma en­ge­li yok­tur.” Sav­cı­nın, ha­ki­min is­te­di­ği de, pat­la­yı­cı­yı o ki­şi­nin at­tı­ğı­na iliş­kin “so­mut de­lil”. Ge­nel­de olay­lar ge­ce ol­du­ğu için, po­li­sin yü­zü mas­ke­li, ta­nın­ma­mak için etek bi­le gi­yen te­rö­ris­tin gö­rün­tü­le­ri­ni tam ola­rak el­de et­me­si müm­kün ol­mu­yor. İş­te bu yüz­den­dir ki, ge­ti­ri­len ki­şi­ler “so­mut bel­ge” ol­ma­dı­ğın­dan ser­best ka­lı­yor.

Po­şu­nun da ce­za­sı var
Şu­bat 2013 ta­ri­hin­de Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­’n­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le; “‘­Te­rör ör­gü­tü­nün; ce­bir, şid­det ve­ya teh­dit içe­ren yön­tem­le­ri­ni meş­ru gös­te­re­cek ve­ya öve­cek ya da bu yön­tem­le­re baş­vur­ma­yı teş­vik ede­cek şe­kil­de pro­pa­gan­da­sı­nı ya­pan ki­şi, bir yıl­dan beş yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır” hük­mü ge­ti­ril­miş­ti.

Te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­na dö­nüş­tü­rü­len top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yüş­le­rin­de, kim­lik­le­rin giz­len­me­si ama­cıy­la yü­zün ta­ma­men ve­ya kıs­men ka­pa­tıl­ma­sı, te­rör ör­gü­tü­nün üye­si ve­ya des­tek­çi­si ol­du­ğu­nu bel­li ede­cek şe­kil­de amb­lem, re­sim ve­ya işa­ret­le­rin asıl­ma­sı, ta­şın­ma­sı, slo­gan atıl­ma­sı, ses ci­haz­la­rı ile ya­yın ya­pıl­ma­sı, te­rör ör­gü­tü­ne ait amb­lem, re­sim ve­ya işa­ret­le­rin üze­rin­de bu­lun­du­ğu üni­for­ma­nın gi­yil­me­si de 5 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı­nı ge­rek­ti­ri­yor.

Es­ki Sav­cı Öz­gün­düz, “Bu­gün her­han­gi ye­ni bir ya­sa­ya ge­rek du­yul­mak­sı­zın, is­te­nil­di­ği hal­de em­ni­yet güç­le­ri ta­ra­fın­dan ya­ka­la­nıp yar­gı mer­ci­le­ri­ne sevk edi­len te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı ra­hat­lık­la tu­tuk­la­na­bi­le­cek­tir. Ya­ni ‘TCK ve CMK’­da­ki hü­küm­ler te­rör­le mü­ca­de­le­de ye­ter­li de­ğil, eli­miz ko­lu­muz bağ­lı­’ şek­lin­de­ki şi­ka­yet­ler hak­lı de­ğil­dir” di­yor.
As­lın­da şöy­le bir ya­sa­ya ih­ti­yaç var: TBMM’­den dö­nem­sel, ola­yı­na gö­re, ada­mı­na gö­re ya­sa çı­kar­ta­maz. So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın elin­den, po­li­sin elin­den o dos­ya alı­na­maz.

Son olay­lar bi­ze ba­zı şey­le­ri ha­tır­lat­tı­ğı için ha­tır­la­tı­yo­ruz. Sav­cı­lar mes­lek­ten atı­lı­yor, po­lis mü­dür­le­ri tu­tuk­la­nı­yor, ya­sa­lar bi­ri­le­ri­nin ha­tı­rı için de­ğiş­ti­ri­li­yor. Bu ne bi­çim iş?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Siz misiniz bu operasyonu yapan

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları