Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Peki, kara harekatını durduran kim?
30/9/2014

Peki, kara harekatını durduran kim?

TBMM, Ira­k’­ın ku­ze­yin­de bu­lu­nan te­rör ör­gü­tü PKK’­nın kamp­la­rı ile Su­ri­ye ile ya­şa­nan ge­ri­lim­den son­ra da Su­ri­ye için hü­kü­me­te “sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­” ver­miş­ti. Sı­nır boy­la­rın­da te­rör ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı ka­ra­kol­la­ra, as­ke­ri üs böl­ge­le­ri­ne sal­dır­dık­tan son­ra sı­nır öte­si­ne ge­çi­yor­lar­dı. Hat­ta sı­nır boy­la­rın­da, uzun nam­lu­lu si­lah­la­rıy­la as­ker­le­ri­mi­zi he­def alı­yor­du. Ama as­ke­ri­mi­ze “As­la sı­nır öte­si­ne geç­me­ye­cek­si­niz. Ge­çen­ler hak­kın­da der­hal iş­lem ya­pı­lı­r” ta­li­ma­tı ve­ril­miş­ti.


Su­ri­ye ve Ira­k’­ta, ken­di­le­ri­ne Irak-Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD) adı­nı ve­ren, Türk ma­kam­la­rı­nın kı­sa sü­re ön­ce­si­ne ka­dar “te­rö­ris­t” di­ye­me­di­ği grup­la­ra kar­şı koa­lis­yon güç­le­ri ha­va ha­re­kat­la­rı baş­la­tın­ca, yet­ki­li­le­ri­miz “Bu böy­le ol­ma­z” de­me­ye baş­la­dı.

Şim­di mi uyan­dı­nız?

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, “I­Şİ­D’­le mü­ca­de­le sa­de­ce ha­va ha­re­ka­tıy­la ol­ma­z” di­yor ka­ra ha­re­ka­tı­nın öne­mi­ne dik­kat çe­ki­yor. Ya­ni, uçak­la bom­ba­la­rı atar­sı­nız, ör­gü­te ka­yıp da ver­di­rir­si­niz. Ama ka­ra ha­re­ka­tı ol­ma­dan is­te­ni­len so­nu­cu da ala­maz­sı­nız. Ha­va ha­re­ka­tıy­la tek ba­şı­na so­nuç alı­na­ma­ya­ca­ğı­nı en dü­şük rüt­be­li as­ker bi­le bi­lir. Çün­kü bu as­ke­ri ta­lim­na­me­ler­de de ya­zar. Ha­va ve ka­ra ha­re­ka­tı­nın müş­te­rek ha­re­ket ku­ra­lı ol­du­ğu bi­li­nir. Müş­te­rek ha­re­ket bir­bi­ri­ni ta­mam­lar­sa so­nuç alı­nır.
Tür­ki­ye, Ku­zey Ira­k’­tan kay­nak­la­nan PKK te­rö­rü­ne kar­şı 35 bin as­ker­le sı­nır öte­si ha­re­kat­lar ger­çek­leş­tir­di. Te­rör ör­gü­tü­ne bü­yük ka­yıp­lar ver­di­ril­di. Ör­gü­tü uzun sü­re kı­pır­da­ya­maz, ey­lem ya­pa­maz ha­le ge­tir­di. Ha­va ve ka­ra ha­re­ka­tı ih­ti­yaç du­yul­duk­ça ya­pıl­dı. Ne za­ma­na ka­dar? AKP ik­ti­da­ra ge­lin­ce­ye ka­dar. AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de de ha­va ha­re­kat­la­rı ya­pıl­dı ya­pıl­ma­sı­na ama as­ke­rin sı­nır öte­si­ne sa­de­ce bir kez, ağır kış ko­şul­la­rın­da geç­me­si­ne izin ve­ril­di. Ya­şar Bü­yü­ka­nı­t‘­ın Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de­ki bu sı­nır öte­si ka­ra ha­re­ka­tı­nın de­va­mı hiç­bir za­man gel­me­di.
O dö­nem, as­ke­rin sı­nır öte­si ka­ra ha­re­ka­tı­na izin ver­me­yen, sa­de­ce ha­va sal­dı­rı­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na onay ve­ren Er­do­ğa­n‘­ın, şim­di ha­va ha­re­ka­tı­nın tek ba­şı­na yet­me­ye­ce­ği­ni söy­ler nok­ta­ya gel­me­si hay­li il­ginç… Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de ön­ce ka­ra ha­re­ka­tı­na son ve­ren Er­do­ğan, da­ha son­ra ha­va kuv­vet­le­ri­nin sı­nır öte­si ha­re­ka­tı­nı da “a­çı­lı­m”­ı ge­rek­çe gös­te­re­rek son­lan­dır­mış­tı.

Hem de sı­ca­ğı sı­ca­ğı­na

Yıl­la­rı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye ver­miş bir ko­mu­ta­na, ha­va sal­dı­rı­sın­dan son­ra ka­ra ha­re­ka­tı­nın ne za­man baş­la­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sor­dum. Şun­la­rı söy­le­di:
“Ha­va ha­re­ka­tı yap­tın, 3-5 gün son­ra ka­ra ha­re­ka­tı yap­ma­ya kal­kı­şır­sa­nız o grup ken­di­si­ni çok­tan to­par­la­mış olur. Eğer, ha­va ha­re­ka­tı ya­pa­cak­sa­nız, ka­ra un­sur­la­rı­nın da o he­def böl­ge­si­ne en faz­la 8-10 ki­lo­met­re uzak­ta ol­ma­sı ge­re­kir. Uçak­la­rın sal­dı­rı­sın­dan he­men son­ra ka­ra ha­re­ka­tı baş­la­tı­lır­sa so­nuç ala­bi­lir­si­niz.
Ha­va sal­dı­rı­sın­dan he­men son­ra ka­ra ha­re­ka­tı­nı ya­pa­cak­sı­nız ki, grup ken­di­si­ni to­par­la­ma fır­sa­tı bu­la­ma­sın. Bu an­lat­tı­ğım bir stra­te­ji de­ğil tak­tik­tir. Bu tak­ti­ği uy­gu­la­maz­sa­nız so­nuç ala­maz­sı­nız. Sı­nır öte­si ha­re­kat­lar­la ör­gü­te en bü­yük dar­be ha­va ha­re­ka­tı­nın he­men ar­dın­dan ka­ra ha­re­ka­tı­nın baş­la­tıl­ma­sıy­la ve­ril­di.”
AKP ile bir­lik­te yal­nız Ira­k’­ın ku­ze­yin­de de­ğil, Tür­ki­ye top­rak­la­rın­da da te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı et­ki­li bir mü­ca­de­le­ye fır­sat ve­ril­me­di. Bu­gün, as­ker kış­la­sın­da ken­di de­yim­le­riy­le “yi­yip, içip ya­tı­yo­r”. Yol­lar ke­si­lir ses çı­ka­rıl­maz­sa, kim­lik kon­trol­le­ri ya­pı­lır “gör­mez­de­n” ge­li­nir­se, em­ni­yet mü­dü­rü­nü PKK ile ilin­ti­li ol­du­ğu bi­li­nen mil­let­ve­ki­li to­kat­lar­sa ve ses­siz ka­lı­nır­sa, baş­ka bir mil­let­ve­ki­li­nin de as­ke­ri­ni­zi taş­la­ma­sı­na tep­ki koy­maz­sa­nız, te­rör ör­gü­tü yan­daş­la­rı as­ke­ri bir­li­ği­ni­zin önün­de res­mi ge­çit ya­par­sa bu­nu da ya­dır­ga­ma­yın. Hoş, AK­P’­de bu­nu ya­dır­ga­yan da za­ten yok.

Yet­ki­ni­zi ni­çin kul­lan­ma­dı­nız?

Tür­ki­ye, te­rör ör­gü­tü PKK ile mü­ca­de­le et­mek şöy­le dur­sun, baş­ka bir te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı bir­lik­te ha­re­ket et­me­ye zor­la­nı­yor. Bir yan­dan din­ci te­rör ör­gü­tü IŞİD si­lah­la­nı­yor, bir yan­dan bö­lü­cü ör­güt PKK si­lah­la­nı­yor. Hem de Tür­ki­ye­’ye kar­şı…
Bi­ze sı­ğı­nan­la­ra ta­bi­i ki ku­ca­ğı­mı­zı aça­rız. Ama Irak, Su­ri­ye yok mu? Bir dö­nem Ku­zey Ira­k’­ta tam 162 yar­dım ku­ru­lu­şu ya­ni NGO var­dı. Şim­di bun­lar ne­re­de? İn­sa­ni yar­dım ya­pı­la­cak­sa şim­di ya­pıl­ma­sı ge­rek­mi­yor mu? Bir­leş­miş Mil­let­ler ne­re­de? Ma­dem ki iki ül­ke­de kat­li­am var ni­çin ge­ri plan­da du­rup Tür­ki­ye­’ye mü­da­ha­le et­tir­mek is­ti­yor­lar? Açık­ça­sı, Kür­dis­ta­n’­ın ku­rul­u­şu­na yar­dım­cı olun­ma­sı­nı amaç­lı­yor­lar.
Doğ­ru söy­lü­yor­su­nuz ama 12 yıl­dır ik­ti­dar­da olan siz de­ğil miy­di­niz? Ni­çin TBMM’­nin ver­di­ği sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­ni ül­ke­mi­zi böl­me­ye ça­lı­şan­la­ra, as­ke­ri­ni­zi şe­hit eden­le­re kar­şı kul­lan­ma­dı­nız? Tüm ça­ba­nız Su­ri­ye­’de yö­ne­ti­mi dü­şür­mek için mi? Bu­nun için mi as­ke­ri­mi­zin şe­hit edil­me­si­ne göz yu­ma­cak­sı­nız, baş­ka bir ül­ke için mi ana­la­rı­mı­zı ağ­la­ta­cak­sı­nız? Sa­hi ni­çin?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Peki, kara harekatını durduran kim?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları