Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Yolsuzlukla uğraşmanın bedeli
26/9/2014

Yolsuzlukla uğraşmanın bedeli

Hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Meh­met Cen­giz, Özal­tın şir­ket­le­ri­nin sa­hi­bi Hay­ret­tin Özal­tı­n‘­la ko­nu­şur­ken “mil­le­tin a.sı­na­” di­ye baş­la­yan bir cüm­le kul­lan­dı. İş­te bu söz­ler, yap­tık­la­rı ba­raj al­tın­da ka­la­cak de­mir­yo­lu­nu, ye­ni pla­na gö­re yap­ma­la­rı, ta­şı­ma­la­rı ge­re­kir­ken, yap­ma­dık­la­rı gi­bi, bu­nu dev­le­tin üze­ri­ne yı­kıp de­mir­yo­lu iha­le­si­ni de ka­zan­ma­la­rı üze­ri­ne söy­len­miş­ti.


CHP Bin­göl İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ban, dev­le­tin uğ­ra­tıl­dı­ğı za­ra­rı her fır­sat­ta an­lat­tı.
Bin­gö­l’­ün gö­nül­lü mil­let­ve­ki­li CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı da, ko­nu­yu TBMM’­ye ta­şı­dı. Meh­met Cen­gi­z’­in, Sey­di­şe­hir Eti Alü­min­yum Te­sis­le­ri­’ni na­sıl “be­da­va­” sa­yı­la­cak bir pa­ray­la ka­pat­tı­ğı­nı, 3 bin iş­çi ça­lış­tı­rı­lır­ken sa­yı­nın 900’e in­di­ril­di­ği­ni her fır­sat­ta an­la­tan Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kart da, Atı­cı ile bir­lik­te bu­gün Bin­gö­l’­de vur­gu­nu ba­sı­na açık­la­ya­cak.
“İ­le­ri-ge­ri ko­nuş­muş­su­n”
Özal­tın ve Cen­giz İn­şa­at’ın sa­hip­le­ri­nin AK­P’­den bü­yük kı­yak­lar gör­dü­ğü bi­li­ni­yor da, CHP’­li ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin bu iş adam­la­rı­nın kar­şı­sın­da­ki tu­tu­mu­na ne de­me­li? Bun­lar uça­ğa bin­mek, otel­le­rin­de kal­mak için mi? Ba­kın, Hay­ret­tin Özal­tı­n’­ın mil­let­ve­ki­liy­le ko­nuş­ma­sı­na:
- Özal­tın: Ya sa­yın ve­ki­lim, bu de­mir­yo­luy­la il­gi­li bi­raz ile­ri-ge­ri ko­nuş­tu­ğun ku­la­ğı­ma gel­di. Yav bi­zim iş bi­li­yor­sun ya.
- Mil­let­ve­ki­li: Ben o ko­nu­yu hiç di­le ge­tir­me­dim.
- Ya, öy­le duy­dum da ben de üzül­düm.
- Yok ya ayıp edi­yor­sun ya Hay­ret­tin­ci­ğim. Ben o ko­nu­yu hiç di­le ge­tir­me­dim. O ko­nu­yu Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı gün­de­me ge­ti­ri­yor.
- Bu ko­nu­da se­nin des­te­ği­ni is­ti­yo­rum sa­yın ve­ki­lim. Gö­zü­nü se­ve­yim.
- Ote­le hiç gel­me­din bir gel.
- Ta­bi­i ta­bii, olur hay hay…
Uy­ku­la­rı ka­çı­ran yol­suz­luk
Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı ve CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ba­n’ın, yol­suz­luk­la­rı di­le ge­tir­me­me­le­ri için ba­zı ki­şi­ler dev­re­ye gir­di. An­cak on­lar ge­ri adım at­ma­dı. Atı­cı, mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu için önem­li bir so­run ya­şa­ma­dı. An­cak CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ban, onun ka­dar şans­lı de­ğil­di. Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı­’na tah­sis­li ha­zi­ne ara­zi­si­ni 2010 yı­lın­da ki­ra­la­mış­tı. Ki­ra­lar 3 yıl­da bir ye­ni­le­ni­yor­du. Ön­ce, Kur­ba­n’­ın iş­let­me­si­ne de­ği­şik ge­rek­çe­ler­le pa­ra ce­za­la­rı ke­sil­di. Bun­dan bir so­nuç alı­na­ma­yın­ca ara­da hiç­bir so­run yok­ken, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, “Bu­ra­sı as­ke­re la­zı­m” de­di ve Kur­ba­n’­ın te­si­si­ni bo­şalt­ma­sı­nı is­te­di. CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ba­n’­dan ya­şa­dık­la­rı­nı din­li­yo­rum:
“Mah­ke­me so­nu­cu­nu bek­le­me­den Bin­göl gar­ni­zo­nu, fii­li ola­rak şan­ti­ye­mi­ze el koy­du. Şu an­da bü­tün ma­ki­ne par­kı­mız ve te­sis­le­ri­miz ya­sak­lı hal­de… İş­ye­ri­mi­ze gi­re­mi­yo­ruz. 40 dö­nüm ara­zi üze­rin­de­ki te­si­si­miz­de­ki araç-ge­reç­le­rin sö­kül­me­si­ni is­ti­yor­lar. Bin­göl kal­kın­ma­da en ön­ce­lik­li ya­tı­rım böl­ge­si. Dev­le­tin, ‘ge­lin ya­tı­rım ya­pın be­da­va ar­sa ve­re­ce­ğim, her tür­lü özen­di­ri­ci ön­le­mi ala­ca­ğı­m’ de­di­ği yer. Te­si­si­mi­zin, hu­ku­ku hi­çe sa­ya­rak iş­gal edil­me­si ve mah­ke­me so­nu­cu­nun bek­len­me­me­si va­him bir du­rum. Da­ha va­hi­mi ise gar­ni­zo­nun bu du­ru­ma alet edil­me­si. Biz ‘ül­ke so­yu­lu­yo­r’ de­di­ği­miz için on­lar da ‘se­ni pe­ri­şan ede­ce­ği­z’ de­yip bu kar­şı­lı­ğı ver­di­ler.”
Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı, iki fir­ma­nın dev­le­ti uğ­rat­tı­ğı za­ra­rı so­ru öner­ge­siy­le Mec­li­s’­e ta­şı­mak­la ye­tin­me­miş, CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ban ile bir­lik­te yar­gı­ya da ta­şı­mış­tı. Atı­cı, de­rin­le­me­si­ne bil­di­ği ba­zı iha­le­ler için şun­la­rı söy­lü­yor:
“Ba­zı fir­ma­la­rın bü­yük kent­ler­de al­dı­ğı dev­let iha­le­le­ri bi­li­ni­yor ama göz­ler­den ırak ol­du­ğu için asıl yol­suz­luk­lar Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da… İn­sa­nın yü­re­ği­ni ya­kan yol­suz­luk ko­nu­la­rı var. Dev­le­tin na­sıl so­yul­du­ğu­nun so­mut ör­nek­le­ri­ni gö­re­bi­lir­si­niz. İna­nın, ora­da­ki yol­suz­luk ko­nu­la­rı uy­ku­la­rı­mı ka­çı­rı­yor. Ye­ni­lir-yu­tu­lur şey­ler de­ğil.”
Dev­le­tin kat­mer­li za­ra­rı
Pa­lu-Genç-Muş de­mir­yo­lu hat­tı­nın, ba­raj in­şa­atı­nı ya­pan şir­ket ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­me­si ge­re­kir­ken bu­nun ya­pıl­ma­yıp, Cen­giz ve Özal­tın fir­ma­la­rı­na 744 mil­yon li­ra­ya yap­tı­rıl­ma­sı iha­le­si­ni CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı ve Bin­göl CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ban, cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na ta­şı­ma­sın da se­yir­ci mi kal­sın… CHP’­li Kur­ban, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­na şun­la­rı an­la­tı­yor:
“Mu­rat Neh­ri üze­rin­de ya­pıl­mak­ta olan san­tral­ler ne­de­niy­le su al­tın­da ka­la­cak olan de­mir­yo­lu­nun ye­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si gi­der­le­ri­nin ba­raj işi­ni üst­le­nen fir­ma­lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­ken bu gi­der­ler TCDD va­sı­ta­sıy­la ha­zi­ne­den kar­şı­lan­mış­tır.
TCDD Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı ola­rak bu işi iha­le et­ti­ğin­den ve TCDD yol­la­rı­nın yap­ma­sı ge­re­ken yol dep­la­se ça­lış­ma­la­rı­nı ve pro­je­le­ri­ni li­san­sı alan ve bu iha­le­yi de alan fir­ma­la­ra ha­zır­la­tı­la­rak dev­let kat­mer­li ola­rak za­ra­ra uğ­ra­tıl­mış­tır. Bu za­rar, yak­la­şık 800 mil­yon li­ra­dır. Ay­rı­ca, bu iha­le açık ar­tır­may­la ya­pıl­mış ol­sa yüz­de 60’a ka­dar in­di­rim ya­pı­la­bi­le­cek­ken, da­vet usu­lüy­le ya­pıl­dı­ğı için an­cak yüz­de 16 kı­rım ya­pıl­mış­tır. Ara­da­ki fark ne­de­niy­le dev­let za­ra­ra uğ­ra­tıl­mış­tır. Bu iha­le­ye ka­rı­şan TCDD bü­rok­rat­la­rı, Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı ve müs­te­şa­rın­dan şi­ka­yet­çi­yim.”
Yol­suz­luk­la uğ­raş­ma­nın da ağır be­del­le­ri olu­yor. Ama bu ne Mus­ta­fa Kur­ba­n’­ı, ne mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı’yı, ne de Atil­la Kar­t’­ı yıl­dı­rı­yor. Sa­ğol­sun­lar.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Yolsuzlukla uğraşmanın bedeli

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları