Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Düğümü din adamlarıyla çözüldü
21/9/2014

Düğümü din adamlarıyla çözüldü

Ya­ban­cı bir ül­ke top­ra­ğın­da, üs­te­lik in­san­la­rın bo­ğa­zı­nı “din adı­na­” ke­sen, hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin “te­rö­ris­t” di­ye­me­se de, top­lu­mun yüz­de 18’i on­la­rı “te­rör ör­gü­tü­” ola­rak ka­bul et­me­se de, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti­’nin (IŞİD) ka­çır­dı­ğı va­tan­daş­la­rı­mı­zın 101 gün son­ra te­rö­rist­le­rin elin­den kur­ta­rıl­mış ol­ma­sı­na “se­vin­me­di­k” di­ye­cek her­hal­de kim­se yok­tur.


Mu­sul Kon­so­los­lu­ğu­mu­zun ba­sıl­ma­ya­ca­ğı­na yet­ki­li­le­ri­miz öy­le­si­ne inan­mış ki, Mu­sul Va­li­si bi­le ma­ka­mı­nı bo­şalt­mış­ken, kon­so­los­luk gö­rev­li­le­ri­mi­zin Tür­ki­ye­’ye nak­le­dil­me­si­ne bi­le ge­rek du­yul­ma­mış­tı. Bu ko­nu­nun uz­man­la­rı­nın uya­rı­la­rı dik­ka­te bi­le alın­ma­mış­tı. San­ki “gi­din va­tan­daş­la­rı­mız ora­da ha­di ba­ka­lım re­hin alın da gö­re­li­m” de­ni­li­yor­du.
Ar­tık re­hi­ne­le­re alı­şı­ğız
Te­rör ör­güt­le­ri­nin va­tan­daş­la­rı­mı­zı, gü­ven­lik men­sup­la­rı­mı­zı ka­çır­ma­la­rı­na alış­tık. Hem öy­le bir alış­tık ki yal­nız ya­ban­cı ül­ke top­ra­ğın­da de­ğil, ken­di ül­ke­miz­de bi­le as­ke­ri­miz, kay­ma­kam ve­ki­li­miz, po­li­si­miz, par­ti baş­ka­nı­mız, köy ko­ru­cu­muz ka­çı­rı­lı­yor.
Ne ça­buk unut­tuk Ast­su­bay Ab­dul­lah Söp­çe­le­r’­in, uz­man ça­vuş­lar Zih­ni Koç, Ke­mal Ekin­ci­’nin öy­le 101 gün de de­ğil, tam 613’er gün te­rör ör­gü­tü PKK’­nın elin­de re­hi­ne tu­tul­du­ğu­nu. Kay­ma­kam ada­yı Ke­nan Ere­noğ­lu yıl­lar­ca bu ör­gü­tün elin­de tu­tul­ma­dı mı? Po­lis me­mu­ru Na­dir Öz­gen tam 18 ay bu ör­güt ta­ra­fın­dan dağ-ba­yır, ma­ğa­ra do­laş­tı­rıl­ma­dı mı? CHP Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Ay­gün, Ova­cı­k’­tan Tun­ce­li­’ye dö­ner­ken oto­mo­bi­li dur­du­ru­lup ka­çı­rıl­ma­dı mı? Er­ler Ali Sa­ban­cı, Ha­di Giz­li, Ra­ma­zan Ba­şa­ran, Re­şat Çe­çan oto­büs­ten in­di­rip gö­tü­rül­me­di mi?
Bun­lar he­men ilk ak­la ge­len isim­ler. AK­P’­nin Hak­ka­ri il Baş­ka­nı­’nı kim ka­çır­dı? Ken­di­sin­den is­te­nen mil­yon­lar­ca li­ra­yı öde­dik­ten son­ra ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı­nı bil­me­yen mi var? Te­rör ör­gü­tü bi­ri­le­ri­ni ka­çı­rı­yor, ay­lar­ca elin­de tu­tu­yor­sa si­ya­si ya da eko­no­mik bir ka­za­nım el­de et­me­ye ça­lı­şır. Ki­mi­si­ni ka­çı­ra­rak ope­ras­yon­la­rı ön­ler, ki­mi­si­ni dev­let­le pa­zar­lık un­su­ru ola­rak kul­la­nır. Ha­ni her ne ka­dar si­ya­set­çi­ler “te­rö­rist­le pa­zar­lık ol­ma­z” de­se­ler de, o pa­zar­lık­la­rın na­sıl ya­pıl­dı­ğı ses ka­yıt­la­rıy­la or­ta­ya çık­ma­dı mı?
Pa­zar­lık tu­ta­nak­la­rı ve ses ka­yıt­la­rı
Va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ta­rıl­ma­sı için Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun bü­yük ça­ba­la­rı ol­muş­tu. Mah­ke­me, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ka­çı­rıl­ma­sıy­la il­gi­li ha­ber­le­re ya­yın ya­sa­ğı ge­tir­di­ği için ka­mu­oyu bas­kı­sı ol­ma­dan ra­hat ra­hat ça­lış­tı, gi­ri­şim­de bu­lun­du. Ga­ze­te­ci­ler o gün­ler­de öğ­ren­dik­le­ri­ni bi­le ya­za­ma­dı.
Te­rör ör­gü­tü IŞİ­D’­in elin­den va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ta­rıl­ma­sı için yü­rü­tü­len çok yön­lü ça­lış­ma­lar­da ko­or­di­na­tör gö­re­vi­ni MİT yü­rüt­tü. An­cak, bu gö­rüş­me­ler­den tek ba­şı­na so­nuç alı­na­ma­dı. IŞİ­D’­in ön­de ge­len li­der kad­ro­su­nun ik­na­sı ko­lay ol­mu­yor­du. Va­tan­daş­la­rı­mı­zı ka­çır­mak­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti de, böl­ge­de­ki ge­liş­me­ler­le il­gi­li ra­hat ha­re­ket ede­mez ha­le ge­ti­ril­di.
Va­tan­daş­la­rı­mız­la il­gi­li ge­liş­me­ler gün gün kay­da alın­dı, ya­pı­lan gö­rüş­me­ler tu­ta­na­ğa ge­çi­ril­di. Si­lah­lı bir ope­ras­yon­la va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ta­rıl­ma gi­ri­şi­mi hiç ol­ma­dı. Çün­kü, can gü­ven­lik­le­ri­nin teh­li­ke­ye gi­re­ce­ği bi­li­ni­yor­du. Bu­na rağ­men, ör­güt on­la­rın ye­ri­ni sık­ça de­ğiş­tir­di, ba­zen kü­çük grup­la­ra ayı­rıp bağ­lan­tı­la­rı­nı kes­ti.
Din adam­la­rı da dev­re­de
Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ta­rıl­ma­sın­da isim­siz kah­ra­man­la­rın ol­du­ğu­nu da ha­tır­lat­tı. İş­te, IŞİD için dev­re­ye so­ku­lan­lar­dan ba­zı­la­rı da din adam­la­rıy­dı. Özel­lik­le Gü­ney­do­ğu­’da iti­bar­lı, sı­nır öte­sin­de de ak­ra­ba­lık ve di­ni gö­rüş­le­ri ne­de­niy­le bi­li­nen din adam­la­rı IŞİD adı­na ça­lı­şan din adam­la­rıy­la bir ara­ya ge­ti­ril­di. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ser­best bı­ra­kıl­ma­sın­da din adam­la­rı­nın ro­lü­nün son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu gü­ve­ni­lir kay­nak­lar­dan öğ­ren­dim.
Suu­di Ara­bis­ta­n’­da ce­za­evi­ne ko­nu­lan ve iş­le­dik­le­ri suç­lar ne­de­niy­le hak­kın­da ka­fa­la­rı ke­si­le­rek öl­dü­rül­me­si­ne hük­me­di­len va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ta­rıl­ma­sı için de o dö­nem­de Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’n­dan bir he­yet gön­de­ril­miş, Su­udi­ler nez­din­de de hay­li iti­bar­lı olan Prof.Dr. Nev­zat Yal­çın­ta­ş’­ın da ça­ba­la­rıy­la va­tan­daş­la­rı­mı­zın kel­le­ri­nin ke­sil­me­si ön­len­miş­ti.
Tam­pon böl­ge kal­ka­nı
Önü­müz­de­ki haf­ta­lar önem­li ge­liş­me­le­re ge­be. Bir­leş­miş Mil­let­ler ka­ra­rı ol­ma­dan Tür­ki­ye, Su­ri­ye top­rak­la­rın­da “tam­pon böl­ge­” oluş­tur­ma­yı plan­lı­yor. Bu­nun an­la­mı, ya­ban­cı bir ül­ke top­ra­ğı­nı iş­gal­dir ve sa­vaş ne­de­ni­dir.
Su­ri­ye, yıl­lar­ca dün­ya­ya “te­rör ih­raç ede­n” bir ül­ke ola­rak ta­nın­dı. Bu ül­ke­nin top­rak­la­rın­da bir tam­pon böl­ge oluş­tu­rul­ma­ya kal­kı­şı­lır­sa, o böl­ge Su­ri­ye re­ji­mi­ne kar­şı mü­ca­de­le eden­le­rin ba­rın­dı­ğı, ko­run­du­ğu ve ken­di­le­ri­ni ko­ru­ma kal­ka­nı al­tı­na al­dı­ğı bir yer ola­cak­tır.
Kon­so­los­lu­ğu­mu­zun ba­sıl­ma­sı gö­rev­li­le­rin ka­çı­rıl­ma­sı­nın so­rum­lu­su olan­lar, şim­di va­tan­daş­la­rı­mı­zın ge­ti­ril­me­si­ni de po­li­tik mal­ze­me ola­rak kul­lan­ma­ma­lı ve ya­şa­nan­lar­dan ders çı­ka­rıl­ma­lı.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Düğümü din adamlarıyla çözüldü

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları