Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Esareti tam 2 bin gün sonra bitti. O gün bize şunlları anlattı
14/9/2014

Esareti tam 2 bin gün sonra bitti. O gün bize şunlları anlattı

KAY­SE­Rİ Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı­’y­ken 2 giz­li ta­nı­ğın ifa­de­si­ne da­ya­lı ola­rak ha­ya­tı ka­rar­tıl­dı Al­bay Ce­mal Te­mi­zö­z’­ün… 23 Mart 2009’da ön­ce ifa­de­ye çağ­rıl­dı, bir gün son­ra da tu­tuk­lan­dı. İd­di­aya gö­re 1993-1996 yıl­la­rın­da gö­rev yap­tı­ğı Ciz­re­’de­ki 20 fai­li meç­hul ci­na­ye­tin so­rum­lu­suy­du. Fai­li meç­hul da­va­sın­dan 9 kez ağır­laş­tı­rıl­mış hap­si is­tendi. İş­te o gün­den bu ya­na ta­mı ta­mı­na 2 bin gün geç­ti. Dün, evi­ne gel­di­ği­ne ina­na­ma­dı. San­ki eşiy­le, ço­cuk­la­rıy­la ce­za­evin­de ‘a­çık gö­rü­ş’­tey­miş gi­bi his­set­ti ken­di­ni.“Vah­şi Ba­tı film­le­ri gi­bi­”
PKK’­nın he­de­fi Ciz­re İl­çe­si­’ni ‘kur­ta­rıl­mış il­çe­’ yap­mak­tı. Ce­mal Te­mi­zöz, Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’nı tes­lim al­ma­ya git­ti­ğin­de, ışık sız­dı­rıp ge­ce he­def ol­ma­sın di­ye ma­kam oda­sı ve as­ker­le­rin ko­ğuş pen­ce­re­le­ri bi­le si­yah ör­tüy­le ka­pa­tı­lı­yor­du. O gü­nü Ce­mal Al­bay’­dan din­li­yo­rum:

“Ma­kam oda­sı­nın içi te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan atı­lan kur­şun de­lik­le­riy­le do­luy­du. Köy yol­la­rı­nın ço­ğu sta­bi­li­zey­di. Leb­le­bi gi­bi her ta­raf ma­yın­lıy­dı. As­ke­rin ge­çi­şi sı­ra­sın­da bun­lar pat­la­tı­lı­yor­du. Ka­ra­kol­la­ra araç­lar­la gi­dil­me­si­ni dur­dur­dum. At al­dım, on­la­ra ahır yap­tır­dım. San­ki Vah­şi Ba­tı’­nın kov­boy film­le­rin­de­ki gi­biy­dik. O film­ler­de ya­şa­nan­lar, biz­le­rin ya­şa­dık­la­rı­nın ya­nın­da çap­sız ka­lır. Ne ma­ce­ra­lar, ne ma­ce­ra­lar. Ge­ce atı­ma bi­nip ka­ra­ko­la gi­di­yor, ta­li­mat­la­rı­mı ve­ri­yor­dum. İda­ri ka­za­lar ha­riç çok şü­kür bir as­ke­rim bi­le şe­hit ol­ma­dı. Ben ken­di­me gö­re bul­du­ğum ve uy­gu­la­dı­ğım yön­tem­ler­le ana­la­rı ağ­lat­ma­dı­m.”
“Halkla birlikte çalıştık”
1994 yı­lı­nın Ma­yıs ayın­da Kay­ma­kam­lı­ğa ve­ka­let et­ti­ğin­de TOB­B’­un­dan, TÜ­Sİ­AD’ı­na, MÜ­Sİ­AD’­a, bü­yük fir­ma­la­rın yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ilaç fir­ma­la­rı­na, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na, ta­nın­mış fir­ma­la­rın yet­ki­li­le­ri­ne bir mek­tup yaz­dı, böl­ge hal­kı­na nak­di yar­dım ya­pı­la­bi­le­cek he­sap nu­ma­ra­la­rı­nı ve ad­res­le­ri bil­dir­di. Ce­mal Al­bay an­la­tı­yor:
“Be­nim o böl­ge­de­ki va­tan­daş­la­rım­la hiç­bir prob­le­mim yok­tu. Ar­ka­nı­zı dö­ne­bi­le­ce­ği­niz in­san­lar var­dı. Hep bir­lik­te uğ­raş­tık, Ciz­res­po­ru can­lan­dır­dık, 3. lige çı­kart­tık. Mil­li bay­ram­la­rı­mı­zı be­ra­ber kut­la­dık. Dev­le­tin iti­ba­rı­nı kur­tar­dık. Bi­zi ba­zı mü­na­fık­lar fark­lı gös­ter­di­. Hem te­rör­le mü­ca­de­le edi­yo­rum, hem de böl­ge hal­kı­nı ka­za­nı­yor­duk. İş­te bu du­rum ra­hat­sız­lık ya­ra­tı­yor­du.”

“Yar­gı­lı­yor, ası­yor­lar­dı­”
1994’te ‘kur­ta­rıl­mış il­çe­’ oluş­tu­rul­mak is­te­nen Ciz­re­’de, ör­güt in­san­la­rı yar­gı­lı­yor ve ce­za­lar ve­ri­yor­du. İdam ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan­lar, elek­trik di­rek­le­ri­ne ası­lı­yor­du. Ad­li olay­la­ra dev­let de­ğil, ör­güt mü­da­ha­le edi­yor­du. Ör­güt ken­di­ne gö­re bir yö­ne­tim mo­de­li oluş­tur­muş­tu. İş­te o mo­del, can­la-baş­la sür­dü­rü­len mü­ca­de­le­ler so­nu­cu bo­zul­du ve Ciz­re tek­rar ya­şa­nı­lır bir il­çe ha­li­ne ge­ti­ril­di. Ama, bu­gün 1994’ün Ciz­re­’si ara­nır ol­du. Ör­güt, o dö­nem­de kay­bet­ti­ği ka­za­nım­la­rı­nı, şim­di faz­la­sıy­la el­de et­miş du­rum­da. Ya­ni, Ciz­re tam an­la­mıy­la ör­gü­tün kon­tro­lü­ne so­kul­muş. ‘Mo­bil asa­yiş uy­gu­la­ma­sı­’nı ora­da baş­lat­tı­lar, ör­güt men­sup­la­rı­na dip­lo­ma tö­re­ni­ni ora­da dü­zen­le­di­ler.

Al­bay Ce­mal Te­mi­zöz, ce­za­evin­dey­ken emek­li­ye sevk edil­di. Mes­le­ği­nin en par­lak ol­du­ğu dö­nem­de uğ­ra­dı­ğı if­ti­ra­lar için ‘be­ni öy­le ya­ra­la­dı­lar ki­’ di­ye sö­ze baş­lı­yor. Bir yan­dan ‘a­çı­lım­cı­la­rı­n’, bir yan­dan ‘ce­ma­ati­n’ he­de­fi ol­du­ğu­nu an­la­tı­yor. Ken­di­si gi­bi birçok ko­mu­ta­nın ade­ta ‘e­sir alındığını’ be­lir­ti­yor.

Vaatlerle tanık oldular
Al­bay Te­mi­zöz hak­kın­da ifa­de ve­ren 2 giz­li ta­nık, bu açık­la­ma­la­rı ken­di­le­ri­ne po­lis­te ve­ri­len va­ad­ler üze­ri­ne yap­tık­la­rı­nı söy­le­yip, ta­nık­lık­tan vaz­geç­miş­ler­di. Ama de­ği­şen bir şey ol­ma­dı. O da­va­nın tüm sa­nık­la­rı tah­li­ye edil­me­si­ne rağ­men, Te­mi­zöz hep ce­za­evin­de tu­tul­du. Ba­kın şu il­ginç­li­ğe ki, giz­li ta­nı­ğın ifa­de­si­ni alan ve du­ruş­ma sav­cı­sı olan ki­şi, İs­tan­bu­l’­a atan­dı­ğın­da adı ya­sa­dı­şı din­le­me­le­re ka­rış­tı ve yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma­dan el çek­ti­ril­di.

Te­mi­zöz, yal­nız Ciz­re gün­le­rin­den de­ğil, Bal­yo­z’­dan da 18 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Tu­tuk­lu­luk­ta 5 yı­lın geç­me­si ne­de­niy­le tah­li­ye is­te­di. Di­yar­ba­kır red­det­ti. Şır­nak ‘dos­ya­nın ye­ri Ciz­re­’ de­di. Ciz­re ise ‘gö­rev­siz­li­k’ de­di ve dos­ya Yar­gı­ta­y’­a gön­de­ril­di. Baş­sav­cı­lık­ta dos­ya 3 ay tu­tul­duk­tan son­ra Yar­gı­tay 5. Ce­za Da­ire­si­’ne gön­de­ril­di. Yar­gı­tay, Te­mi­zö­z’­ün tah­li­ye­si­ne ka­rar ver­di.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Esareti tam 2 bin gün sonra bitti. O gün bize şunlları anlattı

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları