Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > 5 milyon oy nereye gitti, Demirtaş'ın oyu niçin yükseldi?
12/8/2014

5 milyon oy nereye gitti, Demirtaş'ın oyu niçin yükseldi?

Dev­let ola­nak­la­rı­nı so­nu­na ka­dar kul­la­na­rak Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne gi­ren Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, se­çi­mi ka­zan­dı ama bu se­çi­min hak­sız­lık­la­rı, hu­kuk­suz­luk­la­rı, eşit­siz­lik­le­ri hep tar­tı­şı­la­cak ve bun­lar her fır­sat­ta dil­len­di­ri­le­cek­tir.


Cum­hur­baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Er­do­ğa­n’­ın AK­P’y­le ili­şi­ği­ni kes­me­ye­ce­ği or­ta­da­dır. Ya­ni tam an­la­mıy­la bir “par­ti­li cum­hur­baş­ka­nı­” ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­ya­cak­tır. Tıp­kı, De­mok­rat Par­ti (DP) dö­ne­mi­nin Cum­hur­baş­ka­nı Ce­lal Ba­yar gi­bi… Ce­lal Ba­yar, par­ti­si­nin Mer­kez Yü­rüt­me Ku­ru­lu­’nu Cum­hur­baş­kan­lı­ğı köş­kün­de top­la­mak­la kal­ma­yıp, yurt ge­zi­le­ri­ne hep DP amb­lem­li bas­ton­la do­laş­tı­ğı an­la­tı­lır. Er­do­ğa­n’­ın, Ce­lal Ba­ya­r’­ın kat kat ile­ri­sin­de par­ti­li Cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­ya­cak adım­la­rı­nı gö­re­ce­ğiz.

Ki­min oyu, ne­re­ye git­ti?
AK­P’­li­ler, yi­ne bir se­çim ka­zan­ma­nın coş­ku­suy­la “Re­cep Tay­yip Er­do­ğan var­sa va­tan var­dı­r” di­ye me­saj­lar gön­de­ri­yor. Se­çim so­nu­cu­nu fır­sat bi­len CHP için­de­ki “mu­ha­lif­le­r” Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu kö­şe­ye sı­kış­tır­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de, CHP’­nin gös­ter­di­ği aday için se­çim böl­ge­sin­de ça­lış­ma­yı bir ya­na bı­ra­kın, Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nu “tek­me­le­ye­n”­ler ol­du. Kuş­ku­suz bu tu­tum ba­zı seç­men­le­rin san­dı­ğa git­me­me­si­ne, gi­dip de İh­sa­noğ­lu dı­şın­da­ki aday­la­ra oy­la­rın ve­ril­me­sin­de de et­ki­li ol­du.

Ye­rel se­çim­ler­de CHP ve MHP’­nin top­lam oy­la­rı 19 mil­yon 470 bin iken, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de oy sa­yı­sın­da yak­la­şık 5 mil­yon bir dü­şüş ol­du. Bu sa­de­ce “boy­kot­çu­” ve “ta­til­ci­ler­le­” açık­la­na­maz. Oy­la­rın, Er­do­ğa­n’­a kay­ma­sı­nın baş­ka ne­den­le­ri ol­du­ğu or­ta­da­dır. Ay­nı se­çim­de, AK­P’­nin ve HDP’­nin oy­la­rın­da yak­la­şık 1’er mil­yon ar­tış ya­şan­dı. AK­P’­ye gi­den oy­la­rın önem­li bir bö­lü­mü­nün MHP’­den kay­dı­ğı yay­gın bir id­di­a. Açık­ça­sı, CHP’­nin küs­kün­le­ri De­mir­ta­ş’­a, MHP’­nin oy­la­rı ise Er­do­ğa­n’­a git­ti. Özel­lik­le MHP’­nin et­ki­li ol­du­ğu il­ler­de, son se­çim­de bu gö­rü­le­me­di­ği gi­bi, oy­la­rın azal­ma­sı da hay­li dik­kat çe­ki­ci bo­yut­tay­dı.

Yoz­ga­t’­a pos­ter bi­le git­me­di
Yoz­gat, yi­ne ya­pa­ca­ğı­nı yap­tı ve mem­le­ke­tin­den çı­kan Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ye­ri­ne, AK­P’­nin ada­yı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı des­tek­le­di. Er­do­ğan, oy­la­rın yüz­de 66’sı­nı alır­ken, Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ise pro­pa­gan­da ge­zi­si­ni baş­lat­tı­ğı mem­le­ke­ti Yoz­ga­t’­ta, oy­la­rın an­cak yüz­de 33’ü­nü ala­bil­di. Yoz­gat­lı­lar bil­sin, Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, mem­le­ke­ti Ri­ze­’den oy­la­rın yüz­de 80’i­ni al­dı. O il­de Yoz­gat­lı­la­r’­ın hem­şeh­ri­si İh­sa­noğ­lu­’na ise oy­la­rın an­cak yüz­de 18’i çık­tı…
Se­çim­ler­den bir haf­ta ön­ce Yoz­ga­t’­ın bir il­çe­sin­de­ki CHP il­çe baş­ka­nı, “Hem­şe­hri­mi­zin bir pos­te­ri­ni gön­der­me­di­ler ki asa­lım. Bi­zim par­ti­ye gel­me­di ama MHP’­li­le­re so­ru­yo­rum on­la­ra da gön­der­me­miş­le­r” di­yor. “Ça­tı ada­y”­ın pay­daş­la­rı ara­sın­da sağ­lık­lı bir eş­gü­düm ger­çek­leş­ti­ri­le­me­di­ği or­ta­da. Böy­le olun­ca, se­çim kay­be­di­lir…
Bir yan­da, mem­le­ke­ti­ne bir pos­te­ri bi­le ası­la­ma­yan aday, di­ğer yan­dan An­ka­ra­’dan İs­tan­bu­l’­a, An­ka­ra­’dan İz­mi­r’­e, Kon­ya­’ya, Er­zu­ru­m’­a ka­dar bü­tün elek­trik, te­le­fon di­rek­le­ri­nin üze­rin­de “mil­le­tin ada­mı­” Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın pos­ter­le­ri… İna­nıl­maz pa­ra har­can­dı. Res­mi da­ire­ler­de Er­do­ğa­n’­ın afiş­le­ri, pos­ter­le­ri. Kon­ya­’da üni­ver­si­te rek­tör­lük bi­na­sın­da Er­do­ğa­n’­ın dev pos­ter­le­ri… Dev­let gü­cüy­le, ör­tü­lü öde­nek gü­cüy­le kim­se ya­rı­şa­ma­dı…

De­mir­ta­ş’­ın oyu ne­den art­tı?
BDP-HDP’­nin son se­çim­ler­de oy ora­nı 6.5 ci­va­rın­day­ken, Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı gös­ter­di­ği Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­la oy ora­nı yüz­de 10’a yak­laş­tı. Gü­ney­do­ğu il­le­rin­de si­lah­lı te­rö­rist­le­rin bu­lun­du­ğu­nu, bun­la­rın han­gi aday için ça­lış­tı­ğı­nı her­kes bi­li­yor. Yal­nız Gü­ney­do­ğu­’da de­ğil, Er­zu­ru­m’­un ba­zı il­çe­le­rin­de bi­le te­rö­rist­ler hal­ka oy için bas­kı yap­tı…
Gü­ney­do­ğu­’da oy­lar­da­ki ar­tı­şın bi­rin­ci ne­de­ni, si­lah­la­rıy­la köy­le­re, mez­ra­la­ra, il­çe­le­re gi­re­bi­len te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın halk üze­rin­de­ki et­ki­si. Bu­nun ya­nı sı­ra, BDP’­nin Ba­tı il­le­rin­de şim­di­ye ka­dar ya aday gös­ter­me­me­si ya da gös­te­ri­len ada­yın “na­sıl ol­sa se­çi­mi ka­za­na­ma­z” de­ni­lip bu par­ti­ye gö­nül ve­ren­le­rin oy­la­rı­nı di­ğer par­ti­le­re ver­me­le­ri de et­ki­li olu­yor­du. Da­ha ön­ce baş­ka par­ti­le­re gi­den oy­lar, bu kez ken­di ada­yı için ve­ril­di.

CHP’­nin küs­kün­le­ri de, son dö­nem­de­ki söy­lem­le­ri ne­de­niy­le oy­la­rı­nı De­mir­ta­ş’­a ver­di. Unut­ma­ya­lım, se­çim dö­ne­min­de­ki söy­lem­le­riy­le “Tür­ki­ye Par­ti­si­” ha­va­sı ya­yan Se­la­hat­tin De­mir­taş, da­ha bir ay ön­ce özerk­lik­ten, ana dil­de eği­tim­den, Gü­ney­do­ğu ge­lir­le­ri­nin Gü­ney­do­ğu­’ya bı­ra­kıl­ma­sı­na ka­dar te­rör ör­gü­tü PKK’­lı­lar le­hi­ne yap­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rı­nı da ha­tır­la­ya­lım.

İh­sa­noğ­lu­’n­dan te­le­fon
Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, dün ken­di­si­ne des­tek ve­ren CHP, MHP baş­ta ol­mak üze­re tüm si­ya­si par­ti ge­nel baş­kan­la­rı­nı te­le­fon­la ara­dı ve te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Se­çim so­nu­cu için “Par­ti­le­rin seç­men­le­ri­ni ye­te­rin­ce mo­bi­li­ze edip san­dı­ğa gö­tü­re­me­di­ği­ni ve o yüz­den böy­le bir so­nuç çık­tı­ğı­nı­” be­lirt­ti. Se­la­hat­tin De­mir­taş da, İh­sa­noğ­lu­’nu te­le­fon­la ara­dı.
Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, bir­kaç gün son­ra ta­ti­le çı­ka­cak ve ar­dın­dan ki­tap ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak. Se­çim anı­la­rı­nı yaz­mak ise gün­de­min­de yok…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > 5 milyon oy nereye gitti, Demirtaş'ın oyu niçin yükseldi?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları